Zarząd Województwa WarmińskoMazurskiego

Z A P R A S Z A


organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie


do  zgłaszania uwag i opinii:

dot. projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 – termin zgłaszania uwag do 17 października br.

oraz

dot. projektu Programu współpracy Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  lata20222027 – termin zgłaszania uwag do 28 października br.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na 
stronie internetowej:
https://bip.warmia.mazury. (zakładka: „Konsultacje społeczne”).

Uwagi i opinie można zgłaszać do Biura Dialog Społecznego Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.