W ramach konkursu na projekty interwencyjne planowane jest dofinansowanie działań, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do wdrożenia i przynoszące konkretne rezultaty w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Projekty muszą wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu, tj.:

  1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Działania realizowane w ramach projektów interwencyjnych powinny być reakcją na konkretną, bieżącą sytuację kryzysową i nie mogą mieć charakteru cyklicznego (np. być krótkim działaniem organizowanym co roku przez Wnioskodawcę). Rezultaty tych projektów nie muszą spełniać kryterium trwałości ani być podstawą dla wprowadzania zmian systemowych.

UWAGA: Działania stanowiące reakcję na wojnę w Ukrainie mogą być przedmiotem projektów interwencyjnych, ale muszą wpisywać się w ogólne cele Programu (rozwój społeczeństwa obywatelskiego), dotyczyć przynajmniej jednego z wyznaczonych w nim obszarów wsparcia oraz spełniać ogólne zasady konkursu interwencyjnego.

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych:

  • minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
  • maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR,
  • czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy,
  • wkład własny: nieobowiązkowy,
  • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).

Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o przyznaniu grantów:

1. termin składania wniosków: 22.11.2022 – 21.12.2022 (decyzja o przyznaniu grantu: do 17.02.2023);
2. termin składania wniosków: 22.12.2022 – 20.01.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 17.03.2023);
3. termin składania wniosków: 21.01.2023 – 21.02.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 18.04.2023);
4. termin składania wniosków: 22.02.2023 – 21.03.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 19.05.2023);
5. termin składania wniosków: 22.03.2023 – 21.04.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 16.06.2023);
6. termin składania wniosków: 22.04.2023 – 22.05.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 14.07.2023).

Więcej informacji -> kliknij tutaj.