Rejestr BDO to inaczej baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, która jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić – od 1 stycznia 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Obowiązek wpisu do  Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrz wspólnotowych (od firm unijnych).

Ważne! Jeśli prowadzisz sklep lub hurtownię i udostępniasz klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej, zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi rejestru BDO.

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
  • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który podlega wpisowi do Rejestru BDO, musisz uzyskać wpis przed rozpoczęciem działalności. W przeciwnym wypadku grozi ci administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd – kara aresztu albo grzywny.

Opłatę rejestrową będzie można wpłacać na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, w kwocie:

100 zł – jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą
300 zł – jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą

Od 1 stycznia 2020 r. firmy, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będą miały również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów, a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna.

Kontakt do podmiotu odpowiedzialnego za Bazę BDO tj. Instytut Ochrony Środowiska- Państwowego Instytutu Badawczego współpracującego z Ministerstwem Klimatu. Informacje mogą Państwo uzyskać także na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/ . Informacje dotyczące rejestru BDO dostępne są na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie w zakładce Ochrona Środowiska https://bip.warmia.mazury.pl/