Za pierwotne źródło obecnie powołanej do życia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, jak i projektu „Mazurskie Centrum Wędkarstwa” można uznać identyfikację w  połowie lat 90 tych problemu jaki powstał i stawał się coraz bardziej nabrzmiałym, dotyczącego konieczności pogodzenia interesów trzech głównych grup użytkowników jezior będących atrakcją tego regionu. Dotyczyło to konfliktu interesów żeglarzy i motorowodniaków, wędkarzy oraz rybackich użytkowników wód w tym głównie PZW. W tym czasie powstał pomysł powołania Centrum Wędkarstwa na terenach gmin WJM, który w swoim zamiarze miał wychodzić naprzeciw potrzebom turystów wędkarzy jak i miał wydatnie wpłynąć na przedłużenie sezonu turystycznego na tym terenie. Pomysłodawcami byli pan Eugeniusz Faj i Wiesław Pietrzak. Pomysł jednak nie doczekał się realizacji z różnych przyczyn. Szczególne zainteresowanie budził na przełomie 2002 i 2003 roku, kiedy to doszło nawet do podpisania wstępnego porozumienia pomiędzy władzami Powiatu Węgorzewskiego i ZG PZW w Węgorzewie. Porozumienie w swej treści określało warunki współpracy PZW z władzami samorządowymi której celem miała być poprawa infrastruktury i warunków uprawiania wędkarstwa na wodach użytkowanych przez PZW. Jednakże brak środków na realizację podstawowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w ramach tego pomysłu sprawiło, że nie doczekała się w sumie realizacji. Powstała  w roku 2006 Lokalna Grupa Działania (LGD) powróciła do zarzuconego pomysłu i w roku 2007 została opracowana koncepcja tworzenia zespołów łowisk specjalnych, które w sumie miały wydatnie poprawić infrastrukturę do  uprawiania wędkarstwa. Jednocześnie PO Ryby 2007 – 2013 stwarzał nowe perspektywy dla tej inicjatywy jak i dla całego obszaru rybactwa tego regionu. Na przełomie stycznia lutego 2009 roku odbyła się pierwsza rozmowa w czasie posiedzenia zarządu LGD 9 na temat koncepcji centrum wędkarstwa i możliwości jej realizacji. Zarząd LGD 9 złożył następnie wniosk o finansowanie do WUP w ramach działania 6.3 POKL projektu pod nazwą: Lokalna Grupa Rybacka szansą na aktywizację obszarów wiejskich zależnych od rybactwa.

Miesiące marzec do maja 2009 były czasem wyczekiwania na decyzję WUP. Po decyzji  WUP w lipcu  rozpoczęto realizację projektu. W pierwszej fazie budowania LGRu braliśmy pod uwagę obszar 20 gmin, jako obszar realizacji czyli późniejszego utworzenia LGR . Centralnymi ośrodkami tego obszaru były dwa ośrodki miejskie Pisz i Giżycko. Mieliśmy świadomość że wokół tych miejscowości zostanie LGR utworzone. Tak też się stało i do projektu przystąpiło 9 gmin z Giżyckiem, pozostałe przystąpiły do projektu LGR Mazurskie Morze z Piszem w centrum. Pierwsze spotkanie odbyło się  3 sierpnia w Węgorzewie na którym przedstawiona została idea trój partnerstwa, jako podstawy projektu oraz zasady tworzenia i funkcjonowania LGR.

Mięliśmy pewne problemy z racji tej, iż w tym czasie nie istniały dwa kluczowe rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa na temat LGR i byliśmy zmuszeni pracować w oparciu o projekty. Jednocześnie mieliśmy świadomość, iż z racji wielkości projektu opóźnienia w realizacji mogą spowodować że dwa produkty: czyli zawiązane i ukonstytuowane Stowarzyszenie – LGR  i drugi Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich może nie powstać do końca roku 2009. To z kolei groziło tym, iż w rezultacie nie bylibyśmy w stanie wystartować w konkursie Ministerstwa Rolnictwa wyboru do realizacji LSROR. W tym czasie odbyły się dwa szkolenia w ramach projektu z 6.3 POKL w dniach 18 i 25 sierpnia w których uczestniczyli przedstawiciele trzech sektorów, prywatnego, społecznego i publicznego razem 17 osób. Jednoczenie staraniami prezes LGD 9 pani Barbary Dawcewicz udało się  naszą grupę wpisać w kalendarz szkoleń prowadzonych przez Agrolinię na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa ( jeden dzień wykładów i dwa dni warsztatowe) prowadzone na przełomie sierpnia i września.

W szkoleniach Agrolinii uczestniczyła liczniejsza bo prawie 30 osobowa grupa w tym głównie rybackich użytkowników wód z naszego terenu, certyfikat uzyskały 24 osoby.

Uwieńczeniem częściowym prac w ramach projektu było zebranie założycielskie LGR, które się dobyło w Węgorzewie 22 października 2009 roku, na którym 23 osoby postanowiły utworzyć stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „ Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła w dniu 2.12.2009 roku, którą to datę można uznać początkiem działania Lokalnej Grupy Rybackiej. Od lipca br dokumenty i informacje o realizacji projektu były zamieszczane zarówno w miejscowej prasie jak i na stronie internetowej LGD 9.

Nadal prowadzony jest projekt pt Mazurskie Centrum Wędkarstwa w formie częściowo zmienionej w stosunku do tej z 2007 roku. Obecnie jego realizacja jest na etapie tworzenia lokalnych – gminnych stowarzyszeń wędkarzy. Dotychczas powstały takie stowarzyszenia w pięciu gminach – Węgorzewo, Giżycko, Wydminy, Pozezdrze, Srokowo –  gdzie w stowarzyszeniach wędkarskich jest zrzeszonych ok 400 wędkarzy. Do końca 2010 roku planuje się utworzenie podobnych stowarzyszeń w kolejnych trzech gminach – Miłki,  Kruklanki i Budry. Sukcesywnie po spełnieniu wymogów określonych przez LGR w porozumieniu z lokalnymi samorządami będą wdrażane procedury przekazywania jezior i innych zbiorników wodnych w administrowanie powstałym stowarzyszeniom z docelowym zamiarem przekształcania ich w łowiska specjalne. Jednocześnie zgodnie z przyjętymi założeniami prognozuje się że do końca 2012 roku powstanie Związek Lokalnych Stowarzyszeń Wędkarskich tworzący Mazurskie Centrum Wędkarstwa, oferujący szeroki zakres usług turystycznych dla wędkarzy jak i ich rodzin. Organizacją pilotującą ten projekt jest powstała w 2009 roku Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie: z siedziba w Węgorzewie.

Załączniki:

Wniosek o wybór stowarzyszenia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju