Środa, 12 grudnia 2018 | Imieniny: Aleksandra, Dagmary

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_4v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     5
     Wczoraj:     147
     Ostatni tydzień:     328
     Ostatni miesiąc:     1748

     Wszystkie odwiedziny:     289139

Protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 22 lutego 2010 roku

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”
22 lutego 2010r., Sala Konferencyjna, Urząd Miasta i Gminy Ryn


Walne Zebranie rozpoczęło się o godz. 13.00.

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyli członkowie Lokalnej Grupy Rybackiej, przedstawiciele i władze gmin  (zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

 1. Powitanie uczestników Walnego Zebrania Członków

  Zebranych powitał Pan Andrzej Kolasa, Pan Józef Karpiński – Burmistrz Miasta i Gminy Ryn oraz Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9.
  Pan Andrzej Kolasa  o godz. 13:10 stwierdził iż na podstawie podpisów na liście obecności na 55 członków zwyczajnych obecnych na WZC jest 28 członków. Stwierdził że na podstawie Statutu Stowarzyszenia paragrafu 20 ust 14 WZC posiada pełną zdolność do podejmowania uchwał i decyzji.

 2. Przedstawienie i przyjęcie programu WZC. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 22.01.2010 r.

  Pan Andrzej Kolasa przedstawił członkom LGR program Walnego Zebrania  (zał. nr 2) oraz zapytał zebranych czy mają jakieś wnioski w sprawie zmiany do programu obrad.

  Podczas głosowania nad przyjęciem Programu Walnego Zebrania Członków LGR:
  28 osób było „za”
  0 osób” „wstrzymało się”
  0 osób było „przeciw

  Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z dnia 22.01.2010 r. (zał. nr 3):
  28 osób było „za”
  0 osób” „wstrzymało się”
  0 osób było „przeciw

 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza i Komisji skrutacyjnej

  Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9 zaproponowała aby przewodniczącym Zebrania został Pan Andrzej Kolasa, zdanie Pani Prezes poparł Burmistrz Rynu – Pan Józef Karpiński.
  Inne kandydatury nie zostały zgłoszone

  Podczas głosowania nad przyjęciem kandydatury Pana Andrzeja Kolasy na przewodniczącego WZC:
  28 osób było „za”
  0 osób” „wstrzymało się”
  0 osób było „przeciw

  Pan Andrzej Kolasa zgłosił Panią Martę Andrzejczyk na stanowisko sekretarza walnego zebrania.
  Podczas głosowania nad przyjęciem kandydatury Pani Marty Andrzejczyk na sekretarza WZC:
  27 osób było „za”
  1 osoba” „wstrzymała się”
  0 osób było „przeciw

  Prezes LGR – pan Andrzej Kolasa zaproponował również kandydatury do składu Komisji skrutacyjnej.
  • Pani Wioletta  Banasiewicz – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
  • Pani Ewa Wojnowska
  • Pan Adam Wojnowski
  Podczas głosowania nad przyjęciem w/w składu Komisji Skrutacyjnej:
  26 osób było „za”
  2 osoby” „wstrzymały się”
  0 osób było „przeciw

  Na wniosek Przewodniczącego WZC Komisja skrutacyjna będzie pełniła także rolę Komisji Uchwał.
  Podczas głosowania nad przyjęciem w/w wniosku:
  28 osób było „za”
  0 osób” „wstrzymało się”
  0 osób było „przeciw

 4. Informacje o pracy Zarządu LGR

  Pan Andrzej Kolasa  poinformował, że Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej spotykał się trzykrotnie w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
  W trakcie spotkań Zarządu podjęto Uchwałę o przyjęciu nowego członka Pana Janusza Jaroszewskiego.
  Przewodniczący powiadomił zebranych o przygotowaniu przez Zarząd projektów Uchwał dotyczących wysokości składek członkowskich, regulaminu komitetu oraz nowelizacji LSOROR. Dodatkowo poinformował, iż w posiedzeniach Zarządu brała udział Pani Wioletta Banasiewicz, która będzie pomagała w realizacji zadań Lokalnej Grupie Rybackiej.
  Pan Andrzej Kolasa przedstawił podział obowiązków, jaki dokonali pomiędzy sobą członkowie Zarządu, a mianowicie:
  • Pan Dariusz Grygiencza zajmował się sprawami związanymi z Komitetem LGR
  • Pan Andrzej Kolasa sprawami związanymi z Lokalną Strategią Rozwoju
  • Pani Marta Andrzejczyk sprawami związanymi z przygotowaniem Walnego Zebrania Członków
  • Pan Bogdan Maczuga ze sprawami dotyczącymi składek członkowskich.
  • Pan Waldemar Thomas kierował przygotowaniem dokumentacji dotyczacej wskaźnika rybackości.

 5. Przedstawienie propozycji Zarządu w zakresie wysokości składek członkowskich

  Przewodniczący WZC – Andrzej Kolasa poprosił Pana Bogdana Maczugę o zabranie głosu w w/w sprawie.
  Pan Bogdan Maczuga przeczytał projekt Uchwały o wysokości składek członkowskich

  Instytucje publiczne
  Samorządy Gminne                                 4.000,00 PLN
  Samorządy Powiatowe                           2.000,00 PLN
  Pozostałe instytucje publiczne                   150,00 PLN   

  Podmioty instytucjonalne
  Prowadzące działalność gospodarczą     500,00 PLN

  Organizacje pozarządowe
  NGO Prowadzące działalność gospodarczą             500,00 PLN
  NGO Nie prowadzące działalności gospodarczej     150,00 PLN

  Osoby fizyczne                                       120.00 PLN

 6. Dyskusja

  Przewodniczący zaproponował aby przeprowadzić dyskusję dotyczącą składek członkowskich, tak aby każdy miał możliwość wypowiedzenia się w tym temacie. Poinformował jednocześnie zebranych, że kwoty składek wynikają z potrzeb organizacyjnych i przeznaczone zostaną na obsługę biura LGR oraz na pokrycie np. odsetek z kredytów, które nie są kosztami kwalifikowanymi w środkach pomocowych.
  Pan Jerzy Bujno zgłosił formalny wniosek o obniżenie składek członkowskich dla samorządów powiatowych w pierwszym okresie działalności LGR do kwoty tysiąca złotych. Swój wniosek poparł tym, iż powiaty jako jednostki samorządowe nie będą uczestniczyły w żadnych z przedsięwzięć realizowanych przez Lokalną Grupę Rybacką. Poprosił aby zaproponowaną przez Zarząd składkę obniżyć o połowę na rok 2010, natomiast w dalszych latach działalności wysokość składki mogłaby ewaluować i wzrastać w miarę potrzeb.
  Burmistrz Rynu – Pan Józef Karpiński w odpowiedzi na wniosek Pana Jerzego Bujno wyjaśnił, iż gminy mają mniejszy budżet niż powiaty i mogłyby równie dobrze wystąpić o zrównanie wysokości składek gmin i powiatów. Uznał za słuszne stanowisko Zarządu dodając, iż składka dla powiatów powinna zostać w takiej wysokości, w jakiej zaproponował ją Zarząd w projekcie uchwały dotyczącej składek członkowskich.
  Przewodniczący – Pan Andrzej Kolasa  wyjaśnił, iż w pierwszym okresie działalności LGR potrzebuje wyższego wsparcia, by zorganizować sprawną pracę biura, dlatego wysokości składek jakie zaproponował Zarząd są niezbędnym minimum. Poinformował zebranych, iż dotychczas Lokalna Grupa Rybacka korzysta z uprzejmości Lokalnej Grupy Działania (LGD9), która udostępnia członkom LGR pomieszczeń a tym samym umożliwia pracę.
  Głos zabrała Pani Barbara Dawcewicz – Prezes LGD9. Wyjaśniła zebranym, podając jako przykład działalność LGD9, z czym wiążą się wydatki stowarzyszeń.
  Jerzy Bujno, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Giżycku poinformował, iż powiaty nie osiągną w najbliższym czasie żadnych korzyści z członkostwa w LGR, nie będą beneficjentami środków pozostających w dyspozycji Lokalnej Grupy Rybackiej.
  Przewodniczący, Pan Andrzej Kolasa wyjaśnił, iż nie jest prawdą że powiaty giżycki i węgorzewski nie skorzystają ze środków, jakie będzie mogła zaoferować LGR, ponieważ środki te będę do dyspozycji mieszkańców wspomnianych dwóch powiatów.
  Pan Szczepkowski reprezentujący sektor rybacki zaproponował by zakończyć dyskusję nad składkami członkowskimi. Dodał, iż każdy przystępując do LGR ponosi w pewnym sensie ryzyko, ponieważ nie ma gwarancji iż ktokolwiek z członków odniesie korzyści z tego udziału.
  O godz. 13:40 dojechało dwóch członków LGR

  Podczas głosowania nad przyjęciem formalnego wniosku Pana Jerzego Bujno w sprawie obniżenia wysokości składek członkowskich dla powiatów:
  2 osoby było „za”
  2 osoby „wstrzymały się”
  26 osób było „przeciw
  Wniosek został odrzucony.

 7. Podjecie Uchwały o wysokości składek członkowskich

  Podczas głosowania nad podjęciem Uchwały nr 10/WZC/10 (zał. nr 4):
  27 osób było „za”
  1 osoba „wstrzymała się”
  2 osoby były „przeciw”

 8. Przedstawienie projektu Regulaminu Organizacyjnego Komitetu. Podjęcie Uchwały o ustanowieniu Regulaminu Organizacyjnego Komitetu.

  Przewodniczący poprosił aby w sprawie regulaminu Komitetu Wypowiedział się Pan Dariusz Grygiencza
  Pan Dariusz Grygiencza poinformował członków LGR, że regulamin jest dostępny na stronie internetowej Związku Stowarzyszeń LGD9, nie będzie więc przytaczał go w całości. Dodał również, iż regulamin określa pracę komitetu, liczbę członków komitetu oraz w jaki sposób komitet ma działać. Wymienił poszczególne działy regulaminu. Poinformował że regulamin został opracowany zgodnie z wytycznymi Ministrersytwa Rolnictwa.

  Podczas głosowania na podjęciem Uchwały nr 11/WZC//10 (zał. nr 5):
  30 osób było „za”
  0 osób „wstrzymało się”
  0 osób było „przeciw”

 9. Przedstawienie znowelizowanej LSROR. Podjęcie Uchwały o przyjęciu znowelizowanej LSROR.

  Przewodniczący WZC w imieniu dr Zbigniewa Brodzińskiego przekazał informacje na temat znowelizowanej wersji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, poinformował zebranych, że wysłał ostateczną wersję do wszystkich gmin w wersji elektronicznej oraz do członków, do których posiadał adres mailowy. Dodał również, że Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich stanowi element wdrażania Osi IV ”Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.  Wymienił działy, które wchodzą w skład strategii:
  • Charakterystyka stowarzyszenia ubiegającego się o wybór do realizacji LSROR w ramach LGR jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację LSROR.
  • Opis obszaru objętego LSROR.
  • Wskazanie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru objętego LSROR (analiza swot)
  • Wnioski wynikające z opisu obszaru i z analizy swot, ze szczególnym uwzględnieniem problemów i potrzeb sektora rybactwa
  • Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSROR, środków służących do osiągnięcia zakładanych celów oraz rodzajów operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSROR, a także ich przewidywanego wpływu na środowisko.
  • Wykazanie związku i spójności przyjętych w LSROR celów i środków z wnioskami wynikającymi z opisu obszaru i analizy swot oraz celami osi 4 zawartymi w programie operacyjnym „zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
  • Plan budżetu LSROR, z podziałem na dwuletnie okresy, uwzględniający środki finansowe przeznaczone na finansowanie poszczególnych rodzajów operacji.
  • Opis procedur oceny operacji przez komitet
  • Wskazanie kryteriów wyboru operacji.
  • Opis procesu przygotowania i konsultowania LSROR.
  • Planowane działania LGR związane z wdrażaniem LSROR, w tym popadanie terminów konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR.
  • Zasady i sposób dokonywania oceny własnej funkcjonowania LGR.
  • Spójność LSROR z działaniami i operacjami planowanymi do realizacji na obszarze objętym LSROR w ramach innych programów i strategii.
  • Określenie zasad postępowania uniemożliwiających nakładanie się pomocy w przypadku, gdy LGR planuje realizację operacji i działań w ramach innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej
  Pan Andrzej Kolasa przedstawił również wnioski z przeprowadzonej diagnozy, z których wynikało, że:
  • objęty diagnozą subregion „Wielkich Jezior Mazurskich” cechuje bardzo niska gęstość zaludnienia zarówno na tle kraju, jak i woj. warmińsko-mazurskiego,
  • w jego ogólnej powierzchni analizowanego subregionu wody stanowią znaczący odsetek, co predestynuje subregion do rozwoju gospodarki rybackiej,
  • pomimo korzystnych warunków naturalnych i środowiskowych do chowu i hodowli ryb jest ona generalnie słabo rozwinięta (również stawowa), co dotyczy również niezadowalającej organizacji przetwórstwa i dystrybucji ryb,
  • istnieje konieczność łagodzenia konfliktów związanych z aktywnością podmiotów prowadzących gospodarkę rybacką oraz podmiotów zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, w tym związanego z żeglarstwem i sportami motorowodnymi, 
  • jest obserwowany narastający problem zachowania wysokich walorów środowiska naturalnego na terenach przyległych do zbiorników wodnych,
  • nierozwiązane pozostają problemy dotyczące spełnienia standardów środowiskowych jakim powinny odpowiadać jednostki pływające po otwartych wodach na tym terenie,
  • rozwój sektora rybackiego na terenie objętym LSROR jest głównie warunkowany zmianą dotychczas obowiązującego modelu gospodarowania – istnieje potrzeba odejścia od intensywnej eksploatacji rybackiej wód powierzchniowych na rzecz intensyfikacji hodowli ryb na wydzielonych akwenach wód powierzchniowych jak i rozwoju chowu i hodowli stawowej,
  • nie bez znaczenia dla przyszłego rozwoju sektora pozostaje umiejętne połączenie działalności rybackiej z wykorzystaniem zasobów do uprawiania wędkarstwa w oparciu o stworzony system łowisk specjalnych.
  Ważną informacją, jaką przekazał Przewodniczący WZC była informacja mówiąca, że  na obszarze działania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” jest ponad 116 osób (osoby fizyczne oraz podmioty związane z sektorem rybackim) , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, w związku z czym tzw. „współczynnik rybackości” na tym obszarze wynosi 2,087, co daje kwotę 536 zł na osobę. Biorąc powyższe pod uwagę, budżet jaki potencjalnie jest do dyspozycji Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” na wdrażanie LSROR, wynikający z iloczynu liczby mieszkańców subregionu „Wielkie Jeziora Mazurskie” i kwoty 536 zł, wynosi 29 824 648 zł. Dodał, że trzeba pamiętać o tym, iż LGR nie otrzyma pełnej kwoty chyba że uzyskamy 100% punktacji za Strategię i ocenę Stowarzyszenia LGR. Pan Andrzej Kolasa wymienił również gminy, które szczególnie pozytywnie wpłynęły na wysokość „współczynnika rybackości”. Przedstawiła budżet LSROR na który składa się:
  • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  - 8.649.148 PLN
  • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem  - 5. 368.436 PLN 
  • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 4.473.697 PLN 
  • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej – 7.456.228 PLN 
  • Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej „LGR”, oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności – 2.982.400 
  • Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej – 894.739 PLN

  Podczas głosowania nad podjęciem Uchwały nr 12/WZC/10 (zał. nr 6):
  30 osób było „za”
  0 osób „wstrzymało się”
  0 osób było „przeciw

 10. Omówienie bieżących spraw LGR

  Wójt Gminy Budry – Pan Józef Markiewicz zapytał czy będzie możliwe przesunięcie środków w budżecie pomiędzy poszczególnymi działaniami?
  Przewodniczący WZC odpowiadając poinformował, że w obecnej chwili jeszcze nie widomo czy taka możliwość będzie, ale raczej nie powinno być problemu.  Pan Andrzej Kolasa oświadczył, iż na razie najważniejsze jest zdobycie Certyfikatu przez Lokalna Grupę Rybacką a dopiero potem będzie czas na wyjaśnianie szcegółow dotyczących realizacji LSROR w tym jej finansowania.
  Na zakończenie Przewodniczący podziękował Pani Barbarze Dawcewicz – Prezesowi Związku Stowarzyszeń LGD9 za dotychczasową współpracę oraz udzielone wsparcie i pomoc w pracach LGR. Podziękował również Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn – Panu Józefowi Karpińskiemu za udzielenie pomieszczenia oraz pomoc przy organizacji Walnego zebrania Członków, a zebranym członkom oraz gościom za przybycie na Walne Zebranie Członków LGR.
  Pani Barbara Dawcewicz odpowiedziała na podziękowania mówiąc, że jeżeli będzie taka konieczność to do momentu usamodzielnienie się Lokalnej Grupy Rybackiej Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 wraz z pracownikami biura będzie wspierał duchowo jak i technicznie Stowarzyszenie LGR.

  Posiedzenie Zebrania Założycielskiego zakończono o godz. 16:35


Na tym protokół zakończono:

Protokół sporządziła:                       Zatwierdził:
Marta Andrzejczyk                          Andrzej Kolasa
Sekretarz Zebrania                          Przewodniczący Zebrania 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR