Środa, 12 grudnia 2018 | Imieniny: Aleksandra, Dagmary

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_4v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     5
     Wczoraj:     147
     Ostatni tydzień:     328
     Ostatni miesiąc:     1748

     Wszystkie odwiedziny:     289139

Protokół z Zebrania Założycielskiego

 

PROTOKÓŁ

Z Zebrania Założycielskiego Członków Lokalnej Grupy Rybackiej

„Wielkie Jeziora Mazurskie”

22 października 2009r., Urząd Miejski w Węgorzewie


Zebranie rozpoczęło się 22 października 2009 roku o godz. 11.00.

W Zebraniu Założycielskim uczestniczyli członkowie – założyciele Lokalnej Grupy Rybackiej, przedstawiciele władz gmin i powiatów (zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Ad. 1. Zebranych w Węgorzewie powitał Pan Andrzej Kolasa, Pan Krzysztof Piwowarczyk – Burmistrz Węgorzewa oraz Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9.


Ad. 2. Pan Andrzej Kolasa przeczytał zebranym program Zebrania Założycielskiego (zał. nr 2)., przedstawił krótko informacje na temat Lokalnej Grupy Rybackiej i poprosił zebranych gości aby wpisywali się na listę członków – założycieli Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz ogłosił 30 minutową przerwę podczas której zebrani wpisywali się  na listę założycieli LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Ad. 3. Po przerwie Pan Andrzej Kolasa ogłosił, że na listę założycieli (osoby fizyczne) Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” wpisało się 23 osoby i wydane zostały 23 mandaty uprawniające do głosowania (zał. nr 3).

Ad. 4.
Wybór Przewodniczącego Zebrania.
Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Kolasy
Podczas głosowania jawnego nad kandydaturą zgłoszoną przez  Panią Barbarę Dawcewicz:
22 osób było „za”
1 osoba” „wstrzymała się” (Andrzej Kolasa)
0 osób było „przeciw

Pan Andrzej Kolasa został wybrany na Przewodniczącego Zebrania.

Wybór Sekretarza Zebrania.
Zaproponowano, aby Sekretarzem została Małgorzat Cwalina – Sekretarz Gminy Srokowo
Podczas głosowania nad kandydaturą:
22 osób było „za”
1osoba” „wstrzymała się” (Małgorzata Cwalina)
0 osób było „przeciw

W głosowaniu wybrano Panią Małgorzatę Cwalinę na Sekretarza Zebrania.

Wybór członków do Komisji Skrutacyjnej.
Zaproponowano, aby skład Komisji Skrutacyjnej był następujący:

 1. Wioletta Banasiewicz
 2. Władysław Anchim
 3. Bogdan Maczuga


Podczas głosowania nad w/w składem Komisji:
23 osób było „za”
0 osób” „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

W głosowaniu wybrano w/w osoby na członków Komisji Skrutacyjnej.
 
Wybór członków do Komisji Statutowej.
Zaproponowano, aby skład Komisji Statutowej był następujący:

 1. Marta Andrzejczyk
 2. Ewa Wojnowska
 3. Rafał Mingielewicz


Podczas głosowania nad w/w składem Komisji:
23 osób było „za”
0 osób” „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

W głosowaniu wybrano w/w osoby na członków Komisji Statutowej.

Ad. 5. Przyjęcie uchwały o utworzeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” (zał. nr 4).

Pan Andrzej Kolasa przeczytał treść uchwały.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały:
23 osób było „za”
0 osób” „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

Ad. 6. Przedstawienie projektu Statutu Stowarzyszenia.

Pan Andrzej Kolasa przeczytał zebranym projekt Statutu Stowarzyszenia LGR
 
Pan Wiesław Pietrzak – Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował aby statut został przyjęty w takiej formie w jakim jest, gdyż już na wcześniejszym spotkaniu został omawiany.

Pan Andrzej Kolasa – zgodził się z Panem Wiesławem Pietrzakiem informując jednocześnie, że nad statutem pracowano około 3-4 miesięcy i wprowadzono w nim wiele zmian, a obecna wersje jest chyba najlepsza. Dodał również, że Statut nie jest dokumentem zamkniętym i w razie potrzeby będą wprowadzane zmiany podczas funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej.

Ad. 7.  Piętnasto minutowa przerwa w posiedzeniu Zebrania Założycielskiego

Ad. 8. Dyskusja nad Statutem

Podczas dyskusji nad Statutem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Pani Barbara Dawcewicz  - Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz Pani Małgorzata Cwalina – Sekretarz Zebrania zaproponowały wprowadzenie w Statucie następujących zmian:

1. W § 19 ust. 3 usunięto zdanie „Nie można być jednocześnie członkiem komitetu i członkiem innego organu LGR”

Podczas głosowania nad przyjęciem zmiany w § 19 ust.3:
23 osób było „za”
0 osób „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw”

2. W § 20 ust. 1 zdanie „Walne Zebranie Członków (WZC) jest najwyższą władzą LGR, może być zwyczajne lub nadzwyczajne, walnemu zebraniu przewodniczy Prezes Zarządu LGR zwany dalej Prezesem Zarządu”, otrzymuje brzmienie „Walne Zebranie Członków (WZC) jest najwyższą władzą LGR, może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walnemu Zebraniu Członków  przewodniczy wybierany każdorazowo przewodniczący”

Podczas głosowania nad przyjęciem zmiany w § 20 ust. 1
23 osób było „za”
0 osób „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw”

3. W § 20 ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12 zostają przeniesione pod ust 3, a ust. 4, 5, 6 zostały przeniesione po wcześniejszym ust. 12, z związku z tym treść § 20 otrzymuje brzmienie:

 1. Walne Zebranie Członków (WZC) jest najwyższą władzą LGR, WZC może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy wybierany każdorazowo przewodniczący.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu LGR zwany dalej Prezesem Zarządu, co najmniej raz w roku, w ciągu 6 miesięcy od zamknięcia roku kalendarzowego.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków LGR nie później niż 14 dni przed terminem jego zwołania.
 4. WZC stanowią członkowie zwyczajni LGR.
 5. W WZC mają prawo uczestniczyć członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby.
 6. O terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad WZC powiadamia Zarząd wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób,
 7. Głosowanie na WZC odbywa się jawnie. Na żądanie, co najmniej 1/5 liczby członków obecnych na WZC zarządza się głosowanie tajne.
 8. Przebieg i procedowanie w czasie WZC określa „Regulamin obrad WZC” uchwalany zwykłą większością głosów na pierwszym WZC.
 9. Zmian w „Regulaminie Obrad WZC” dokonuje się w drodze uchwały WZC zwykłą większością głosów na pisemny wniosek Zarządu lub 1/5 członków zwyczajnych LGR.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  • Komisji Rewizyjnej 
  • 1/3 liczby członków zwyczajnych. 
 11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.
 12. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków LGR nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania.
 13. Do kompetencji WZC należy w szczególności: 
  • uchwalanie kierunków i programów działania LGR, w tym LSROR, 
  • wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komitetu,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  • udzielanie absolutorium Zarządowi,
  • uchwalanie zmian Statutu,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGR do innych organizacji,
  • podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGR,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komitetu, 
  • uchwalanie regulaminów wewnętrznych LGR,
  • nadawanie na wniosek Zarządu godności członka wspierającego i honorowego LGR,  
 14. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu, powoływania i odwoływania Prezesa  Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komitetu, rozwiązania LGR oraz zatwierdzania LSROR wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków zwyczajnych LGR.
 15. Odwołanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komitetu może nastąpić w przypadku:
  • pisemnej rezygnacji z zajmowanego stanowiska
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu
  • pisemnego wniosku 1/3 liczby członków zwyczajnych LGR
 16. Każdemu członkowi zwyczajnemu LGR obecnemu na WZC przysługuje jeden głos.

Podczas głosowania nad przyjęciem zmiany w § 20 ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12
23 osób było „za”
0 osób „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw”

4. W § 22 ust. 1 treść zdania „Zarząd jest organem wykonawczym LGR, powoływanym i odwoływanym przez WZC. Zarząd prowadzi sprawy LGR i ją reprezentuje. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami LGR oraz odpowiada za gospodarkę finansową LGR, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu LGR, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie niniejszym statutem praz WZC” otrzymuje brzmienie „Zarząd jest organem wykonawczym LGR, powoływanym i odwoływanym przez WZC. Zarząd prowadzi sprawy LGR i ją reprezentuje. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami LGR oraz odpowiada za gospodarkę finansową LGR.”

Podczas głosowania nad przyjęciem zmiany w § 22 ust. 1
23 osób było „za”
0 osób „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw”

5. W  § 23 ust. 1 ze zdania „Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym LGR powoływanym i odwoływanym przez WZC. Komisja Rewizyjna spełnia swoje obowiązki
ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu LGR oraz uchwał i regulaminów powziętych zgodnie
z niniejszym statutem przez WZC.” usunięto fragment zdania „…przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa…” w związku z tym ust 1 otrzymuje brzmienie „Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym LGR powoływanym i odwoływanym przez WZC. Komisja Rewizyjna spełnia swoje obowiązki ze starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu LGR oraz uchwał i regulaminów powziętych zgodnie z niniejszym statutem przez WZC.

Podczas głosowania nad przyjęciem zmiany w § 23 ust. 1
19 osób było „za”
4 osób „wstrzymały się”
0 osób było „przeciw

6. Z treści § 23 ust. 5
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola bieżącej pracy LGR oraz na wniosek WZC.
 • żądanie od Zarządu przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działania LGR
 • ocena sprawozdań okresowych i rocznych z działalności Zarządu,
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na WZC,
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie WZC,
 • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGR zgodnie z przepisami o rachunkowości.

usunięto punkt 2 w związku z tym ust 5 otrzymuje brzmienie

 • kontrola bieżącej pracy LGR oraz na wniosek WZC.
 • ocena sprawozdań okresowych i rocznych z działalności Zarządu,
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na WZC,
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie WZC,
 • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGR zgodnie z przepisami o rachunkowości.


Podczas głosowania nad przyjęciem zmiany w § 23 ust. 5
21 osób było „za”
2 osób „wstrzymały się”
0 osób było „przeciw

7. Z § 28:

 1. Rachunkowość LGR oraz jej księgi rachunkowe winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 kwietnia  2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2007 r. Nr 72, poz. 619), oraz właściwe przepisy obowiązującego prawa.

usunięto ust. 2, tak wiec § 28 otrzymuje brzmienie:

 1. Rachunkowość LGR oraz jej księgi rachunkowe winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 kwietnia  2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2007 r. Nr 72, poz. 619), oraz właściwe przepisy obowiązującego prawa.

Podczas głosowania nad przyjęciem zmiany w § 28
19 osób było „za”
4 osób „wstrzymały się”
0 osób było „przeciw

8. W treści § 9

 1. Realizując cele statutowe LGR opiera się na społecznej pracy członków. W celu lepszej realizacji zadań statutowych Zarząd LGR może zatrudniać pracowników.
 2. LGR realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

dodano  jeden ustęp w związku z tym treść § 9 otrzymała brzmienie

 1. Realizując cele statutowe LGR opiera się na społecznej pracy członków. W celu lepszej realizacji zadań statutowych Zarząd LGR może zatrudniać pracowników.
 2. Członkowie Organów LGR mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę na zasadach określonych przez WZC.
 3. LGR realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.


Podczas głosowania nad przyjęciem zmiany w § 9
23 osób było „za”
0 osób „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

Ad. 9. Przyjęcie uchwały o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Pan Andrzej Kolasa przeczytał treść uchwały.

Podczas głosowania nad przyjęciem statutu wraz z przyjętymi zmianami:
23 osób było „za”
0 osób „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

Ad. 10. Wybór Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia

Pan Andrzej Kolasa  zaproponował aby Komitet Założycielski składał się z co najmniej z 3 osób oraz  zajął się następującymi sprawami:

 • przygotowaniem dokumentów do rejestracji stowarzyszenia w KRS,
 • rozmowami z przedstawicielami jednostek samorządowych w sprawie naboru członków do Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia przed Sądem Rejestracyjnym,
 • sprawowanie kontroli nad procesem budowy LSROR do momentu zwołania Walnego Zebrania Członków,
 • zwołanie WZC w celu ukonstytuowania się w terminie 21 dni od czasu zarejestrowania w KRS


Pan Andrzej Kolasa poprosił zebranych o wytypowanie kandydatur do Komitetu Założycielskiego.

Podczas dyskusji do Komitetu Założycielskiego zgłoszono kandydatury 6 osób:

 1. Andrzej Kolasa
 2. Rafał Mingielewicz
 3. Mieczysław Wełna
 4. Władysław Anchim
 5. Bogdan Maczuga
 6. Marta Andrzejczyk

Niżej wymienione osoby nie wyraziły woli kandydowania:

 1. Mieczysław Wełna
 2. Bogdan Maczuga
 3. Marta Andrzejczyk


Do Komitetu Założycielskiego wybrano3 osoby:

 1. Andrzej Kolasa
 2. Rafał Mingielewicz
 3. Władysław Anchim


Podczas głosowania
23 osób było „za”
0 osób „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

Ad. 11. Przyjęcie uchwały o zadaniach Komitetu Założycielskiego

Pan Andrzej Kolasa przeczytał treść uchwały.

Podczas głosowania
23 osób było „za”
0 osób „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

Ad. 12. Przedstawienie kalendarza dalszych prac nad LSROR oraz przyjmowania nowych członków do stowarzyszenia.

Pan Andrzej Kolasa poinformował zebranych, że na stronie internetowej zamieszczane są zaktualizowane dokumenty dotyczące działań Lokalnej Grupy Rybackiej. Dodał również, iż członkowie Stowarzyszenia jako osoby prawne będą przyjmowane w następnej kolejności. Poinformował, że Strategia LGR  jest opracowana w ok. 70%, przygotowana jest część dotycząca procedur wdrażania strategii, jej aktualizacji, oceny funkcjonowania LGR. Dodał, że trwają prace dotyczące uwzględnienia propozycji wypracowanych na spotkaniach prowadzonych przez „Agrolinię” i ich dostosowanie do wcześniej zdefiniowanych celów, przedsięwzięć i operacji oraz wymogów zawartych w rozporządzeniu. Trzeba dopracować i uszczegółowić zapisy dotyczące sektora rybackiego (co będzie możliwe po uzyskaniu informacji nt. działalności związanej z sektorem rybackim podmiotów na obszarze LGR). Poinformował również, że trwają prace nad podrozdziałem dotyczącym ciągle trwającego procesu budowanie partnerstwa.
Na koniec Pan Andrzej Kolasa podziękował zebranym za uczestnictwo w zebraniu.
i współpracę przy założeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Podziękowania złożyła również Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9, która wyraziła nadzieje dalszej współpracy przy tworzeniu Stowarzyszenia oraz zrzeszania jego członków.

Posiedzenie Zebrania Założycielskiego zakończono o godz. 16.00

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła
Małgorzata Cwalina
Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania
Andrzej Kolasa

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR