Niedziela, 21 października 2018 | Imieniny: Urszuli, Hilarego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     20
     Wczoraj:     105
     Ostatni tydzień:     919
     Ostatni miesiąc:     3242

     Wszystkie odwiedziny:     280975

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie ”

 

Przepisy ogólne

 

§ 1.

 

 1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej “Walnym Zebraniem”  lub WZC) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Właściwości i kompetencje WZC określa Statut Stowarzyszenia.
 3. Porządek dzienny i termin WZC ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Zarząd zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków listem poleconym lub w każdy inny skuteczny sposób, za potwierdzeniem odbioru, nie później niż na 14 dni przed terminem obrad.
 5. Informacje o porządku obrad, projekty uchwał i inne, Zarząd zamieszcza do wiadomości publicznej na stronie internetowej oraz oraz udostępnia ww dokumenty w siedzibie Stowarzyszenia na 14 dni przed terminem WZC
 6. W pierwszym terminie obrad WZC winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, który może być wyznaczony piętnaście minut później tego samego dnia, zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników z zastrzeżeniem spraw wynikajacych z  zapisów Stautu.

 

§ 2.

 

 1. Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
 2. Wybrany Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybór Sekretarza Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków w sposób określony w ust. 1.

 

§ 3

 

 1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu.
 2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący przy pomocy Sekretarza.
 3. Przewodniczący WZC jest zobowiązany stwierdzić, że WZC zostało zwołane zgodnie ze Statutem i jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz mandaty zostały wydane wszystkim obecnym uczestnikom WZC. 
 4. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:
  • sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
  • przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad
  • zarządza wybory Sekretarza, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwała i Wniosków. 
  • udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
  • sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
  • wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
  • podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania
  • po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie WZC.
 5. Przewodniczący Walnego Zebrania ma prawo i obowiązek: 
  • otworzyć i zamknąć każdy kolejny punkt z porządku obrad,
  • zarządzać przerwy w obradach WZC, 
  • prowadzić listę zgłoszeń dyskutantów do dyskusji, 
  • ustalać maksymalny czas wystąpienia oraz wyjaśnienia, 
  • przerwać mówcy i zwrócić mu uwagę, co do czasu, treści i sposobu wypowiadania się, 
  • udzielać i odbierać głos każdej z osób reprezentujących członków WZC oraz innym osobom biorącym udział w WZC, odebranie głosu wymaga stosownego uzasadnienia. 
  • prosić uczestnika dyskusji o podanie swojego imienia, nazwiska oraz nazwy instytucji/firmy, którą reprezentuje, 
  • stawiać wnioski zwykłe i formalne oraz uchwały pod głosowanie, 
  • ustalać kolejność głosowania, jeżeli wymaga tego zakres wniosków poddanych głosowaniu, 
  • przeprowadzać procedurę głosowania. 
  • zwracać uwagę uczestnikom WZC na wszelkie niestosowne zachowania, 
  • zgłosić wniosek formalny o wykluczenie uczestnika z obrad WZC, wniosek wymaga stosownego uzasadnienia.

 

§ 4

 

 1. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w WZC, każdy z członków zwyczajnych posiada prawo do jednego głosu.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
  • z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz osoby zaproszone, 
 3. Osoby prawne reprezentowane są przez wskazane osoby fizyczne w stosownych uchwałach organów władzy tych osób prawnych. 
 4. Osoby, które zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu i zabierają głos w kolejności zgłoszenia, po zamknięciu listy przez Przewodniczącego WZC.

 

§ 5


Członkami zwyczajnymi – w rozumieniu § 4 ust. 2 pkt 1 – są: założyciele oraz te osoby fizyczne i prawne, które wstąpiły w szeregi członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 6

 

 1. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał  i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.
 2. Protokół z obrad WZC zatwierdzany jest przez WZC na kolejnym zebraniu, po wyborze Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zarząd zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie internetowej protokołu z WZC w terminie 14 dni od daty odbycia WZC.
 4. Uwagi i wnioski do protokołu członkowie maja prawo wnosić na piśmie w terminie do 14 dni przed kolejnym WZC.
 5. Zarząd zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie internetowej do wglądu publicznego wykazu wnoszonych uwag i wniosków w terminie do 14 dni przed kolejnym WZC.  

 

Porządek obrad

 

§ 7

 

 1. Przedmiotem obrad WZC są sprawy objęte porządkiem obrad, przedstawionym przez Zwołującego WZC w trybie określonym w  Statucie.
 2. Przewodniczący WZC przedstawia porządek obrad do zatwierdzenia przez WZC w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
 3. WZC może zmienić kolejność punktów oraz wprowadzić dodatkowe punkty do porządku obrad przez podjęcie tej decyzji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
 4. Za zgodą wyrażoną zwykłą większością głosów uczestników WZC dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 

 

Wnioski formalne

 

§ 8

 

 1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością uczestnikowi WZC zgłaszającemu wniosek formalny.
 2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące przebiegu obrad: 
  • stwierdzenia ważności WZC, 
  • przerwy w obradach, lub zamknięcie WZC, 
  • zmiany porządku obrad, 
  • głosowania bez odbycia dyskusji, 
  • zamknięcia dyskusji, 
  • ograniczenia czasu wystąpień, 
  • zamknięcia listy mówców, 
  • zamknięcia listy kandydatów w wyborach, 
  • wycofania projektu uchwały, 
  • wycofania wniosku lub poprawki, 
  • odrzucenia projektu uchwały lub stanowiska, 
  • zmian sposobu prowadzenia WZC, 
  • zmian sposobu głosowania, 
  • zmiany Przewodniczącego WZC. 
 3. WZC rozstrzyga przez głosowanie o przyjęciu wniosku formalnego po wysłuchaniu wnioskodawcy. 
 4. Wniosek formalny wymaga uzyskania 2/3 liczby głosów  przy przynajmniej obecności połowy członków zwyczajnych LGR. W przypadku prowadzenia WZC w II terminie zwykłej większości głosów.
 5. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą sprawą zgłoszony powtórnie.

 

Zasady Głosowania

 

§ 9

 

 1. Głosowania na WZC są jawne, chyba że zostaje przyjęty wniosek zgodnie z paragrafem 20 ust 7 Statutu o głosowanie tajne.
 2. O wyniku głosowania decyduje zwykła większość głosów, chyba że Statut LGR lub Regulamin WZC stanowi inaczej. 
 3. Przewodniczący ogłasza początek głosowania podając wyraźnie treść sprawy poddawanej głosowaniu. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie przeprowadzenia głosowania. 
 4. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu. W głosowaniu Przewodniczący pyta w pierwszej kolejności, kto jest za wnioskiem, a następnie, kto jest przeciw oraz kto się wstrzymał od głosu. 
 5. Wynik głosowania jawnego ustala Przewodniczący przy pomocy Komisji Skrutacyjnej.
 6. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. 
 7. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach przygotowanych przez Obsługę WZC pod kontrolą Komisji Skrutacyjnej. 
 8. Przy głosowaniu tajnym, głosujący stawia znak „X” przy jednej z odpowiedzi: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”, przez co wskazuje na swój wybór. Głos jest nieważny, jeśli głosujący nie umieścił znaku „X” lub umieścił takie znaki przy różnych odpowiedziach. 
 9. Wyniki głosowania tajnego ogłasza Przewodniczący na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wyniki głosowania są wpisywane do protokołu z WZC.

 

Sprawy wyborcze

 

§ 10

 

 1. Wybory władz Stowarzyszenia są jawne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zgodnie z paragrafem 20 ust. 14 oraz zastosowaniem paragrafu 20 ust 7  statutu Stowarzyszenia.
 2. Wybory do Komitetu Stowarzyszenia, prowadzi się na podst. § 20 ust. 13 pkt. 2  Statutu Stowarzyszenia, uwzględniając priorytety podyktowane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 roku.
 3. Jeżeli ustalania wyników głosowania w wyborach do Komitetu z zachowaniem wszystkich ustalonych w § 13 ust 8 Regulaminu WZC warunków powoduje brak możliwości ustalenia w pełni reprezentatywnego składu Komitetu, skład Komitetu ustala się z kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów oraz spełniają w kolejności warunki § 13 ust. 8, przy czym nie wszystkie warunki łącznie muszą być wobec kandydatów zastosowane.
 4. Komisja skrutacyjna jest organem uprawnionym do udzielania wiążących interpretacji zapisów niniejszych zasad wyboru Komitetu i rozstrzygania niejasności oraz udzielania wyjaśnień.
 5. Decyzje komisji skrutacyjnej są ostateczne.

 

§ 11


Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

 

§ 12

 

 1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem są:
  • Zarząd składający się z pięciu osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i  członka Zarządu. 
  • Komisja Rewizyjna – składająca się z trzech osób, w tym: przewodniczącego , sekretarza i członka.
 2. Ponadto WZC wybiera Komitet spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w składzie 10 do 14 osób, w tym: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i siedmiu do jedenastu członków.
 3. Walne Zebranie wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków wypełniając zapisy paragrafu 19 ust 3 oraz z zastosowaniem paragrafu 20 ust 7 Statutu Stowarzyszenia:
  • Prezesa,
  • Członków Zarządu w liczbie 4 osób
  • Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.
  • Komitet w składzie 10 osób
 4. Skład Komitetu uwzględnia zapis paragrafu 24 ust 4 i 5 Statutu Stowarzyszenia
 5. Skład Zarządu uwzględnia zapis paragrafu 24 ust.4  Statutu Stowarzyszenia. 
 6. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się uwzględniając następujące wymogi formalne:
  • Kandydaci posiadają udokumentowaną wiedzę z zakresu osi priorytetowej 4 jak i prowadzenia projektów realizowanych ze wsparciem UE
  • Kandydaci są zameldowani na pobyt stały na obszarze objętym LSROR według stanu na dzień 31.12.2008 roku
 7. Wyboru Zarządu dokonuje się  uwzględniając następujące wymogi formalne:
  • Co najmniej połowa członków Zarządu posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu osi priorytetowej 4 uzyskaną w trakcie szkolenia zorganizowanego przez upoważnioną instytucję zarządzającą – Certyfikat.
  • Co najmniej trzech członków Zarządu jest zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSROR  według stanu na dzień 31.12.2008 roku
  • Co najmniej 1 osoba reprezentuje sektor prywatny
  • Co najmniej 1 osoba reprezentuje sektor społeczny
  • Co najmniej 2 osoby reprezentują sektor publiczny
 8. Wyboru Komitetu dokonuje się uwzględniając następujące wymogi formalne dotyczące członków Komitetu jak i jego składu z:
  • W składzie komitetu reprezentowana jest  każda z gmin/miast będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia
  • Co najmniej czterech przedstawicieli sektora publicznego
  • Co najmniej trzech przedstawicieli sektora społecznego
  • Co najmniej trzech przedstawicieli sektora prywatnego
  • Co najmniej 8 członków Komitetu  stanowią osoby zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSROR
  • Co najmniej dwie osoby w składzie Komitetu są poniżej 30 tego roku życia
  • Co najmniej dwie osoby w składzie komitetu to kobiety
  • Co najmniej 4 członków Komitetu ma udokumentowaną wiedzę z zakresu osi priorytetowej 4 uzyskana w trakcie szkolenia zorganizowanego przez upoważnioną instytucję zarządzającą – Certyfikat.
  • Co najmniej 8 członków komitetu zameldowana jest na pobyt stały na terenie objętym LSROR według stanu na dzień 31.12.2008 roku
 9. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje się  uwzględniając następujące wymogi formalne:
  • W składzie Komisji Rewizyjnej reprezentowane są sektor publiczny, prywatny i społeczny
  • Co najmniej jedna osoba legitymuje się wykształceniem ekonomicznym na poziomie średnim
  • Co najmniej jedna osoba ma udokumentowaną wiedzę z zakresu osi priorytetowej 4 uzyskana w trakcie szkolenia zorganizowanego przez upoważnioną instytucję zarządzającą – Certyfikat.]
 10. Wybór członków Zarządu, Komitetu i Komisji Rewizyjnej dokonywany jest po przedstawieniu list kandydatów do tych organów przez przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i prywatnego.
 11. Każda zgłaszana propozycja kandydatury do ww. organów powinna spełniać wymogi formalne określone w niniejszym regulaminie.

 

Odwoływanie członków władz i wybór uzupełniający

 

§ 13.

 

 1. Walne Zebranie może odwołać Prezesa lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia  w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Do odwołania członków władz stosuje się odpowiednio § 20 ust. 15 Statutu Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zebranie określa cel, zasady i tryb oraz czas ich działania.
 3. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, stosuje się § 25 statutu Stowarzyszenia. Wybory uzupełniające odbywają się w trybie określonym w § 7niniejszego Regulaminu. 
 4. Termin zwołania Walnego Zebrania określa się na  nie dłuższy niż 30 dni od powstania przyczyny do odbycia wyborów uzupełniających.

 

Podejmowanie uchwał

 

§ 14.

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem paragrafu 20 ust 14 oraz z uwzględnieniem paragrafu  21 Statutu Stowarzyszenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego WZC.
 2. W przypadku braku kworum, po konsultacji z Sekretarzem, Przewodniczący wyznacza kolejny termin WZC w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. WZC zwołane w drugim terminie ma prawo podejmowania uchwał, z zastrzeżeniem paragrafu 20 ust.14 Statutu Stowarzyszenia.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo wnosić projekty uchwał.
 4. Projekty uchwał wymagają pisemnej formy wraz z uzasadnieniem oraz poparciem wyrażonym przez co najmniej trzech członków  zwyczajnych z wyłączeniem spraw określonych w paragrafie  20 ust 15.
 5. W przypadku złożenia projektu uchwały w trakcie obrad WZC jest ona rozpatrywana na kolejnym WZC.
 6. W przypadku uchwał dotyczących zmian w budżecie Stowarzyszenia wymagane jest podanie źródeł finansowania wskazanych przedsięwzięć, lub przeznaczenia środków których zamiany dotyczą.
 7. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo składania zapytań i wniosków do Statutowych Władz Stowarzyszenia oraz Komitetu.
 8. Zapytania i wnioski  dotyczące LSROR, budżetu, decyzji z wyboru operacji przez  Komitet wymagają formy pisemnej.
 9. Organ do którego zostało skierowane pytanie lub wniosek zobligowany jest do pisemnej odpowiedzi / ustosunkowania się w terminie nie dłuższym niż 21dni.
 10. Projekt uchwały oraz poprawki do jej treści należy przedkładać Komisji Uchwał i Wniosków, która przygotowuje ich treść oraz kolejność głosowania nad poprawkami. 
 11. Głosowanie nad uchwałą przeprowadza Przewodniczący. 
 12. Treść uchwały przyjęta w głosowaniu zostaje odczytana przez przedstawiciela Komisji Uchwał i Wniosków. 
 13. Wnioski niedotyczące treści uchwał, zgłoszone do Komisji Uchwał i Wniosków są głosowane w kolejności wpłynięcia. 
 14. Uchwały WZC podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz WZC .

 

Rozpatrywanie spraw LSROR, budżetu i udzielanie absolutorium

 

§ 15.

 

 1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty LSROR, Plany Pracy Zarządu, Plany Budżetu  rozpatrywane są w trybie określonym w paragrafie 15 Regulaminu.
 2. W trybie określonym w paragrafu 15 niniejszego Regulaminu Walne Zebranie rozpatruje sprawozdania z wykonania LSROR, Budżetu Stowarzyszenia oraz Roczne Sprawozdania z Działalności Komitetu.
 3. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania  Planu Pracy Zarządu, budżetu i uchwał Walnego Zebrania, w przypadku pozytywnego wyniku, przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

Zakres zadań organów Walnego Zebrania

 

§ 16.


Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.
Nadzwyczajne Walne Zebranie

 

§ 17.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

 

Przepisy końcowe

 

§ 18.

 

 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały WZC.

 

§ 19.


Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 22.01.2010 roku i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

 

Przewodniczący Zebrania
Sekretarz Zebrania 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR