Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 - 2023 została złożona do konkursu!

05 stycznia 2016

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że prace nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2016 – 2023 zostały zakończone i 31 grudnia 2015 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, złożono wniosek w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. LSR jest strategią dwufunduszową – źródłem finansowania jej wdrożenia ma być Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki.  Urząd Marszałkowski ma teraz 4 miesiące na sprawdzenie złożonych strategii, ewentualne uzupełnienia i poprawki. Przewidujemy, że podpisanie umowy na realizację strategii może nastąpić w okresie maj – czerwiec br. Oznacza to, że pierwsze konkursy mogą zostać ogłoszone nie wcześniej niż w drugiej połowie 2016 r, a ewentualne inwestycje dofinansowane z PROW lub PORiM będą mogły zostać rozpoczęte najwcześniej w 2017 r. Mamy nadzieje, iż nasza LSR spotka się z pozytywną oceną powołanej do oceny Komisji.

 

 

Informujemy także, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji wybrano 3 obszary strategiczne, które w LSR zdefiniowano w postaci celów ogólnych:

1.       Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

2.       Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy.

3.       Zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu.

W ramach LSR będzie można realizować m.in. następujące przedsięwzięcia:

- budowa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej, punktowej infrastruktury rekreacyjno –turystycznej, znakowanie tras i obiektów – skierowane do sektora publicznego, społecznego, w tym do grup defaworyzowanych (udogodnienia architektorniczne)

- działania związane z energetyką prosumencką – skierowane do sektora gospodarczego, społecznego i publicznego,

- wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – skierowane do sektora gospodarczego (w tym rolników i rybaków),

- promowanie lokalnych produktów i usług  - skierowane do sektora publicznego, społecznego i gospodarczego,

- prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej – skierowane do sektora publicznego, społecznego i gospodarczego,

- wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z popularyzowaniem i rozwojem aktywnych form wypoczynku i rekreacji – skierowane do mieszkańców, w tym grup defaworyzowanych, sektora społecznego i publicznego.

 

Szczegółowy opis przedsięwzięć i inne informacje zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.  

Załączniki:
Pobierz plik (LSR_WJM_30_12_2015_20_20.pdf)Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 - 2023[01]