Walne Zebranie Członków w Wilkasach - 21 lutego 2017 r.

02 lutego 2017

PROGRAM
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
21 lutego 2017 roku (wtorek); godz. 13.45
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

 

1. Powitanie uczestników WZC
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór:
a)      Przewodniczącego Zebrania
b)      Sekretarza Zebrania
c)      Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 13 października 2016r.
5. Przedstawienie informacji nt. przyjętych lub wykreślonych członków – Prezes.
6. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi uchwałą WZC nr 19/WZC/2015 z 29.12.2015r. – Prezes Zarządu.
7. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.
8. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia – Prezes.
9. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady - Prezes.
10. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2016 rok – Prezes.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
b)      przyjęcie zmian w statucie Stowarzyszenia.
c)      przyjęcie zmian w Regulaminie Rady.
d)     przyjęcia Sprawozdania Merytorycznego za 2016 rok.
12. Przedstawienie wniosku Przewodniczącego Rady w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia oraz podjęcie stosownej uchwały - Prezes.
13. Przeprowadzenie głosowania w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia oraz podjęcie stosownej uchwały – Prezes.
14. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z pierwszego konkursu przeprowadzonego w listopadzie 2016r. w ramach PROW oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – Dyrektor biura.
15. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

 

Prezes Zarządu 

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”

Załączniki:
Pobierz plik (porządek obrad WZC 21.02.2017.pdf)Porządek obrad WZC[01]
Pobierz plik (Protokol WZC 13.10.2016.pdf)Protokół WZC z 13.10.2016 r. [02]
Pobierz plik (informacja nt. przyjęcia lub wykreslenia członków.pdf)Informacja nt. przyjęcia lub wykreślenia członków[03]
Pobierz plik (Uchwała w sprawie dokonania zmian LSR.pdf)Uchwała Nr 01/WZC/17 w sprawie dokonania zmian w LSR na lata 2016-2023[04]
Pobierz plik (tabela 5.4.pdf)Załącznik nr 1 do uchwały Nr 01/WZC/17 - Tabela 5.4.[05]
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Plan działania.pdf)Załącznik nr 2 do uchwały NR 01/WZC/17 - Plan Działania[06]
Pobierz plik (Tabela 2. Budżet na realizację LSR.pdf)Załącznik nr 3 do uchwały Nr 01/WZC/17 - Budżet na realizację LSR[07]
Pobierz plik (Kryterium do PROW GRANTY.pdf)Załącznik nr 4 do uchwały Nr 01/WZC/17 - Kryteria wyboru Granty[08]
Pobierz plik (uchwała Zarządu w sprawie zmian w LSR 09.2016.pdf)uchwała Zarządu w sprawie zmian w LSR 09.2016.pdf[09]
Pobierz plik (Uchwała WZC w sprawie zmian w statucie.pdf)Uchwała WZC w sprawie zmian w statucie [10]
Pobierz plik (Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Rady.pdf)Uchwała WZC w sprawie zmian w Regulaminie Rady [11]
Pobierz plik (Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego.pdf)Uchwała WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2016 r. [12]
Pobierz plik (Sprawozdanie merytoryczne za 2016 LGR.pdf)Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok [13]
Pobierz plik (Uchwała WZC w sprawie odwołania członka Rady.pdf)Uchwała WZC w sprawie odwołania członka Rady[14]
Pobierz plik (Uchwała WZC w sprawie powołania członka Rady.pdf)Uchwała WZC w sprawie uzupełnienia składu Rady [15]