WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW PORiM!

28 czerwca 2017

WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (nabór nr 3/2017)!

W związku z nowym formularzem uproszczonego biznesplanu zamieszczonym na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz w oparciu o informację telefoniczną, którą uzyskaliśmy od przedstawicieli Samorządu Województwa, informujemy, iż wnioskodawcy aplikujący o środki w ramach PO Rybactwo i Morze mogą zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych również koszty związane z realizacją operacji lub jej części poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2015 (§ 10 ust 2 rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”).