Wtorek, 11 grudnia 2018 | Imieniny: Daniela, Damazego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_5v2.jpg baner_1v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     22
     Wczoraj:     176
     Ostatni tydzień:     198
     Ostatni miesiąc:     1618

     Wszystkie odwiedziny:     289009

REGULAMIN ZARZĄDU Lokalnej Grupy Rybackiej WJM z dnia 17.12.2015

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

„Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zarząd Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” jest organem wykonawczozarządzającym, który kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Walnego Zebrania Członków (WZC), reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed WZC.

 2. Zarząd działa na podstawie Statutu LGR, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu.

Zadania Zarządu

§ 2.

Do zadań Zarządu należy:

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów.

3. Przygotowywanie i przedkładanie WZC do zatwierdzenia projektów dokumentów strategicznych i planistycznych.

4. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań wynikających z dokumentów strategicznych i planistycznych.

5. Opracowywanie i przedstawianie WZC sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego.

6. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w tym określanie szczegółowych zadań i kierunków działania Zarządu i Biura.

7. Opracowywanie preliminarza budżetowego na dany rok do uchwalenia przez WZC .

8. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.

9. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia.

10. Określania propozycji wysokości składki członkowskiej.

11. Zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.

12. Zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał WZC i Regulaminów.

13. Udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia.

14. Wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę.

15. Opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich na WZC.

16. Przedkładanie corocznie WZC do rozpatrzenia i zatwierdzenia planów finansowo-ekonomicznych zaopiniowanych uprzednio przez Komisję Rewizyjną.

Kompetencje Zarządu

§ 3.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. W sprawach członkowskich:

1) Przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie.

2) Przedstawianie WZC propozycji w zakresie przyjmowania w poczet członków wspierających i honorowych.

3) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych.

4) Przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

5) Wykluczanie członków zwyczajnych w drodze uchwał z LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

6) Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.

2. W sprawach Walnego Zebrania Członków:

1) zwoływanie WZC z własnej inicjatywy,

2) zwoływanie Nadzwyczajnego WZC zgodnie z wymogami paragrafu 20 ust 7 Statutu, w terminie i w sposobie określonym w statucie,

3) przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych i planistycznych,

4) przygotowywanie organizacyjne WZC,

5) przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń dla potrzeb WZC, a w szczególności w kwestiach:

a) zmian w statucie Stowarzyszenia,

b) postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jej rozwiązania,

c) przeprowadzenia likwidacji oraz określenia przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,

d) wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i kompetencji,

e) proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających.

6) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.

3. w sprawach majątkowych:

1) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,

2) zarządzanie składnikami trwałymi i ruchomymi majątku Stowarzyszenia,

3) wykonywanie innych czynności i zadań nie zastrzeżonych Statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia.

Zasady reprezentacji

§ 4.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. W trybie określonym u ust. 1. zaciąga się również zobowiązania w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia.

3. Jeżeli w wyniku czynności, o których mowa w ust. 2 może powstać zobowiązanie majątkowe przekraczające równoważność 25 tys. zł, czynności te wymagają dla swojej prawomocności podpisów trzech członków Zarządu w tym Prezesa.

4. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch innych członków Zarządu bądź upełnomocnionego do tego pracownika biura.

Posiedzenia Zarządu

§ 5.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona powiadamiając skutecznie (telefon, poczta elektroniczna, poczta) członków Zarządu na co najmniej trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia.

2. W powiadomieniu przedstawia się program posiedzenia oraz miejsce i czas dostępu do niezbędnych dokumentów.

3. Posiedzenia odbywają się minimum raz w miesiącu.

4. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, który na kolejnym najbliższym posiedzeniu zatwierdza Zarząd. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

5. W zebraniach mogą brać udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez Prezesa Zarządu.

6. Wyniki prac Zarządu (uchwały, oceny, analizy, sprawozdania i inne) sporządza się w wersji papierowej i elektronicznej oraz podaje się bez zbędnej zwłoki do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

7. Zarząd zabezpiecza pod względem biurowym pracę WZC, Rady i Komisji Rewizyjnej.

Zasady głosowania

§ 6.

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).

2. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa, w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa.

3. Na wniosek przynajmniej dwóch członków Zarządu może być podjęta przez Zarząd uchwała o głosowaniu tajnym.

4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu.

Zadania związane z funkcją sprawowaną w Zarządzie.

§ 7.

1. Prezes Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” kieruje pracami Zarządu i reprezentuje LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” na zewnątrz.

2. Podczas nieobecności Prezesa jego funkcję pełni Wiceprezes.

3. Sekretarz organizuje pracę Zarządu oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.

4. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz zbieranie składek członkowskich.

5. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz Regulaminów

Zwrot kosztów przejazdu i zasady wynagradzania

§ 8.

1. Członkom Zarządu przysługuje prawo zwrotów kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych przez Zarząd zadań. Koszty te winny być rozliczone według obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.

2. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani za swą pracę, decyzję w tej mierze podejmuje WZC w drodze uchwał.

Biuro Stowarzyszenia

§ 9.

1. Zarząd do prowadzenia swoich spraw zatrudnia Dyrektora i powołuje Biuro, którym kieruje Dyrektor Biura, a jego bezpośrednim przełożonym jest Prezes.

2. Zarząd określa zadania i kierunki pracy powołanego przez siebie Biura, sprawuje nad nim kontrolę, zatwierdza regulamin Biura.

3. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego Dyrektorowi Biura do prowadzenia spraw bieżących LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

4. Zarząd obowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura z uwzględnieniem zasad bhp i ppoż i ochrony danych osobowych.

5. Na wniosek Prezesa lub Dyrektora Biura Zarząd podejmuje decyzje o zmianie struktury zatrudnienia w biurze lub w zakresie poszczególnych stanowisk pracy.

Prawo zaskarżenia i zażalenia uchwał

§ 10.

1. Uchwały i Decyzje Zarządu podlegają prawu zaskarżenia i zażalenia.

2. Zaskarżenia i zażalenia wymagają formy pisemnej.

3. Instancją właściwą do rozstrzygania w przypadku zaskarżeń i zażaleń uchwał i decyzji Zarządu jest WZC.

4. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

§ 11.

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i inne określone przez Zarząd.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR