Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022–2023 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.
Celem zadania jest zaktywizowanie Uczniów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.
Składanie wniosków do 9 czerwca 2022 r.
Więcej informacji można uzyskać na stronie:  https://mc.bip.gov.pl/…/ogloszenie-otwartego-konkursu…