OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
Nr 10/2017
(nr konkursu grantowego 6/2017/G)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014 – 2020.

I.                   Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

II.                Formy wsparcia:
Refundacja kosztów – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja  – w przypadku organizacji pozarządowych

III.             Wysokość limitu środków:
Wsparcie oddolnych inicjatyw związanych w popularyzowaniem i rozwojem aktywnych form wypoczynku i rekreacji (3.1.2)
– 80 000,00 zł.

  • Minimalna wartość dofinansowania projektu: 5 000,00 zł
  • Maksymalna wartość dofinansowania  projektu: 16 000,00 zł
  • Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach programu grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków.
  • Intensywność wsparcia:
    • 63,63 kosztów kwalifikowalnych – dla jednostek sektora finansów publicznych;
    • do 100% kosztów kwalifikowalnych – dla organizacji pozarządowych

IV.             Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 w terminie od 28 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r., przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 18 grudnia 2017r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V.                Warunki udzielenia wsparcia:
1.      Złożenie wniosku wraz innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2.      Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020.
3.      Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023
4.      Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru Grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5.      Termin realizacji grantu do 31 października 2018r.

VI.             Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 -2023 / LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 36 punktów).

VII.          Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
Formularz wniosku o powierzeniu grantu wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.

VIII.       Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

  • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 oraz kryteria oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru dla Grantobiorców znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” www.mazurylgr.pl (zakładka LSR 2016 – 2023),
  • Formularze: wniosków o powierzeniu grantu, wniosków o rozliczenie grantu/sprawozdania i formularze umowy o powierzeniu grantu znajdują się na stronie internetowej www.mazurylgr.pl oraz w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, a także w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Wilkasy.

IX.             Informacje dodatkowe
Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41 e-mail:biuro@mazurylgr.pla także w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Wilkasy, tel. 87 428 29 51 e – mail:promocja@mazurylgr.pl.

Konsultacje w ramach naboru udzielane są do 14 grudnia 2017r.

Załączniki:

Ogłoszenie nr 10 _2017 G PROW

Załacznik nr 1 do wytycznych

Formularz wniosku o powierzenie grantu

Oświadczenie dotyczące loklanych kryteriów wyboru

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT

Oświadczenie podmiotu o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Oświadczenie dotyczące zgody na nieruchomości

Wniosek o rozliczenie grantu

Karta wkładu niepieniężnego

Lista obecności granty

Lista osób nagrodzonych

Umowa Granty

Procedura grantowa

25 maja 2018 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy nr 00431-6935-UM1420024/18 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych pn. ,,Popularyzowanie i rozwój aktywnych form wypoczynku i rekreacji”. Celem operacji jest propagowanie i rozwój aktywnych form wypoczynku i rekreacji poprzez realizację 5 zadań przez podmioty sektora społecznego na obszarze działania LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” w 2018 roku. Projekt realizowany będzie w okresie maj – listopad 2018r. Budżet projektu wynosi: 64 851,00 zł.

W ramach projektu podpisano 5 umów z następującymi Grantobiorcami na realizację poszczególnych zadań:

1.       OSP w Srokowie – projekt pn. ,,Umiem, mogę uratować czyjeś życie” – warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.

2.       Stowarzyszenie Przyjaciół ZSZ ,,TECHNIK” w Węgorzewie – projekt pn.  ,,Na szlaku przygody”.

3.       Mazurska Fundacja ,,Bonus Pastor” – projekt pn. ,,Półkolonie żeglarskie dla dzieci z rodzin najuboższych Powiatu Węgorzewie”.

4.       OSP Budry – projekt pn. ,,Aktywne i Bezpieczne Budry 2018”.

5.       Stowarzyszenie Edukacyjne Jedynka – projekt pn. ,,Lubimy teatr”.

Załączniki:

Podpisane umowy w ramach naboru nr 10_2017