OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
Nr 11/2017
(nr konkursu grantowego 7/2017/G)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 1. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 2. Formy wsparcia:
  Refundacja kosztów
  – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
  Dotacja – w przypadku organizacji pozarządowych

III.             Wysokość limitu środków:
Wsparcie inicjatyw zwiększających potencjał społeczny subregionu (3.2.1) –  30 000,00 zł.:

 • Minimalna wartość dofinasowania projektu: 5 000,00 zł
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 10 000,00 zł
 • Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach programu grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków.
 • Intensywność wsparcia:
  • 63,63 kosztów kwalifikowalnych – dla jednostek sektora finansów publicznych;
  • do 100% kosztów kwalifikowalnych – dla organizacji pozarządowych
 1. Termin i miejsce składania wniosków:
  Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 w terminie od 28 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r., przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 18 grudnia 2017r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
 2. Warunki udzielenia wsparcia:
  1. Złożenie wniosku wraz innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  2.      Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020.
  3.      Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023
  4.      Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru Grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  5.      Termin realizacji grantu do 31 października 2018r.
 3. Kryteria wyboru operacji:
  Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 -2023 / LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 36 punktów).

VII.          Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
Formularz wniosku o powierzeniu grantu wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.

VIII.       Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 oraz kryteria oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru dla Grantobiorców znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” www.mazurylgr.pl (zakładka LSR 2016 – 2023),
 • Formularze: wniosków o powierzeniu grantu, wniosków o rozliczenie grantu/sprawozdania i formularze umowy o powierzeniu grantu znajdują się na stronie internetowej www.mazurylgr.pl oraz w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, a także w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Wilkasy.
 1. Informacje dodatkowe
  Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41 e-mail: biuro@mazurylgr.pl, a także w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Wilkasy, tel. 87 428 29 51 e – mail: promocja@mazurylgr.pl.

Konsultacje w ramach naboru udzielane są do 14 grudnia 2017r.

Załączniki:

Ogłoszenie nr 11 _2017 G PROW

Załacznik nr 1 do wytycznych

Formularz wniosku o powierzenie grantu

Oświadczenie dotyczące loklanych kryteriów wyboru

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT

Oświadczenie podmiotu o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Oświadczenie dotyczące zgody na nieruchomości

Wniosek o rozliczenie grantu

Karta wkładu niepieniężnego

Lista obecności granty

Lista osób nagrodzonych

Umowa Granty

Procedura grantowa

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach Naboru nr 11/2017 nie wpłynął żaden wniosek.

 

Załączniki:

Załączniki:

Załączniki: