OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
nr 1/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:

 • Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR;
 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.


II. Formy wsparcia:

Refundacja kosztów.

 III. Wysokość limitu środków – 1 127 919,00 PLN

 1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej13 230,00 PLN

 a) Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową (2.3.3) – 13 230,00 PLN

 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 8 418,24 zł (i stanowi do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do        13 230,00 zł (w tym wkład EFFROW 8 418,00 zł oraz 4 811,76 zł stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych (sektor społeczny) wynosi do  13 230,00 zł
 • Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.

 

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych14 689,00 PLN

a) Działania na rzecz poprawy dostępu do informacji (3.2.2) – 14 689,00 PLN

 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 9 346,61 zł (i stanowi do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do        14 689,00 zł (w tym wkład EFFROW 9 346,61 zł oraz 5 342,39 zł stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych (sektor społeczny) wynosi do 14 689,00 zł.
 • Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.
 1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 450 000,00 PLN

 a) Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru (premia) – (2.1.1) – 450 000,00PLN

 • Maksymalna kwota pomocy wynosi do 50 000,00 zł;
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych;
 • Konieczność utworzenia 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie).
 1. Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR – 650 000,00 PLN

 a) Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację – inkubator przetwórstwa lokalnego (2.1.3) – 500 000,00 PLN

 • Maksymalna kwota pomocy wynosi do 500 000,00 zł;
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych;
 • Konieczność utworzenia 1 miejsca pracy;
 • Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.

b) Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację (2.1.3)  – 150 000,00 PLN

 • Maksymalna kwota pomocy wynosi do 150 000,00 zł;
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych dla sektora gospodarczego i do 100% dla sektora społecznego;
 • Konieczność utworzenia 1 miejsca pracy;
 • Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.

IV. Termin i miejsce składania wniosków:

 Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 w terminie od 19 października 2020r. do 05 listopada 2020r., przy czym w ostatnim dniu naboru tj. 05 listopada 2020r., wnioski będą przyjmowane od godz. 8.00 do godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 -2020.
 3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023.
 4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 5. Wysokość wsparcia:

a) do 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
b) do 70% dla podmiotów z sektora gospodarczego;
c) do 100% dla podmiotów z sektora społecznego.

VI. Kryteria wyboru operacji:

 Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 -2023/ LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy  (tj. 91 punktów).

VII. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
 • Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.
 • Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej (o ile dotyczy).

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

IX. Informacje dodatkowe

Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41 e-mail: dyrektor@mazurylgr.pl lub w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 29 51, e mail: promocja@mazurylgr.pl.

Konsultacje w ramach naboru udzielane będą do 03 listopada 2020r.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze PROW nr 1 2020
 2. Załacznik nr 1 do wytycznych PROW 2020
 3. oświadczenie-o-lokalnych-kryteriach-wyboru-PROW
 4. Oświadczenie-grupa-defaworyzowana-1-1