Szanowni Państwo,
W treści ogłoszenia o naborze wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020 nr 1/2021 pojawiła się błędna nazwa przedsięwzięcia nr 1.2.2.
Prawidłowa nazwa przedsięwzięcia, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” brzmi: Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego.
W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu.
Jednocześnie zachęcamy do korzystania z doradztwa pracowników Biura w Ogonkach i w Wilkasach dot. prowadzonego naboru.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
nr 1/2021

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy
w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020.

I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:

 Realizacja celów:

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury (4.2)

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,  w tym na operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu (4.3)

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego (4.4)

Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską (4.5).

II. Formy wsparcia:

Refundacja kosztów z możliwością zaliczkowania.

III. Wysokość limitu środków:

Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych –  1 264 200,00 zł, w tym:

 1. Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej (1.1.2) –  945 203,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub społecznego.

Realizacja celu: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego (4.4)

 1. Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości (1.1.3) – 55 280,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub społecznego.

Realizacja celu: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego (4.4)

 1. Realizacja przedsięwzięć związanych z energetyką prosumencką (1.2.1) – 80 000,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub społecznego.
 • W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca zakłada realizację minimum 4 działań związanych z energetyką prosumencką.

Realizacja celu: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym na operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu (4.3)

 1. Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych (1.2.2) – 183 717,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów sektora publicznego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Maksymalny poziom dofinansowania podmiotów sektora gospodarczego wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Podmioty sektora publicznego zobowiązane są do utrzymania co najmniej 1 miejsca pracy, a podmioty sektora gospodarczego do utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub gospodarczego.

Realizacja celu: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury, w tym na operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu (4.3)

 

Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy 1 169 605,00 zł,  w tym:

 1. Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój działalności gospodarczej (2.1.1) – 447 549,00
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora gospodarczego.

Realizacja celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury (4.2)

 1. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej (2.2.1) – 17 450,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych
  pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub społecznego.

Realizacja celu: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego (4.4)

 1. Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia (2.2.2) – 441 222,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy.
 • Wnioskodawca zakłada realizację min. 2 pakietów turystycznych.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora gospodarczego.

Realizacja celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury (4.2)

 1. Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem i rozwojem lokalnych kolekcji, ekspozycji, muzeów, izb pamięci, tradycji itp. (2.3.1) – 263 384,00 .
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r.
  w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub społecznego

Realizacja celu: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego (4.4)

Zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu  4 571,00 zł, w tym:

 1. Wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do grup defaworyzowanych (3.1.1) – 4 571,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r.
  w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub społecznego.

Realizacja celu: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską (4.5).

IV. Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, ul. Letniskowa 13 w Ogonkach w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00 w terminie od 25 marca 2021r. do 20 kwietnia 2021r., przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 20 kwietnia 2021r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

1.Złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu.
2.Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.
3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023
4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5. Spełnienie następujących warunków:
a) Promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet
b) Niedyskryminacja
c) Dostępność dla osób niepełnosprawnych
d) Zrównoważony rozwój
e) Zapewnienie, że operacja nie została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowanie przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

VI. Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 – 2023 / LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów).

VII. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej (o ile dotyczy).
Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.
Oświadczenia dot. spełniania warunków określonych w punkcie V. Warunki udzielenia wsparcia, podpunkcie 5 niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków (brak skutkuje negatywną weryfikacją wstępną).

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” www.mazurylgr.pl (zakładka LSR 2016 – 2023).

Formularze: wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność i formularze umowy o udzieleniu wsparcia znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-po-ryby oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11- 600 Węgorzewo oraz w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach , ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko.

IX. Informacje dodatkowe

Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11- 600 Węgorzewo, tel. 728 821 575, 797 805 688;  e-mail: biuro@mazurylgr.pl, lub w Centrum, Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko,  tel. 87 428 29 51, e mail: promocja@mazurylgr.pl  Konsultacje w ramach naboru udzielane będą do 16 kwietnia 2021r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 PO RYBY

2. Załącznik nr 1_do Wytycznych

3. Oświadczenie-dotyczące-lokalnych-kryteriów-wyboru

4. Oświadczenie-grupa-defaworyzowana

5. Oświadczenie-o-niezrealizowaniu

6. Oświadzcenia-różne-do-PORiM

Punktowa infrastruktura rekreacyjno-turystyczna – 1.1.2.

1) Lista zgodnych z LSR_punktowa infratruktura rekreacyjno turystyczna_1_1_2

2) LISTA RANKINGOWA – punktowa infrastruktura rekreacyjno turystyczna 1_1_2

3) uchwała lista rankingowa_punktowa_infrastruktura_rekreacyjno_turystyczna_1_1_2

Obiekty w centrach miejscowości – 1.1.3. 

1) Lista zgodnych z LSR_obiekty_w_centrach_miejscowosci_1_1_3

2) LISTA RANKINGOWA_obiekty_w_centrach_miejscowosci_1_1_3

3) uchwała lista rankinowa_obiekty_w_centrach_miejscowosci_1_1_3

Energetyka prosumencka – 1.2.1.

1) Lista zgodnych z LSR_energetyka_prosumencka_1_2_1

2) LISTA RANKINGOWA_energetyka_prosumencka_1_2_1

3) uchwała lista rankinowa_energetyka_prosumencka_1_2_1

Termomodernizacja – 1.2.2.

1) Lista zgodnych z LSR_termomodernizacja_1_2_2

2) LISTA RANKINGOWA_termomodernizacja_1_2_2

3) uchwała lista rankingowa_termomodernizacja_1_2_2

Rozwój działalności – 2.1.1.

1) Lista zgodnych z LSR_rozwoj_dzialalnosci_2_1_1

2) LISTA RANKINGOWA_rozwoj_dzialalnosci_2_1_1

3) uchwała lista rankinowa_rozwoj_dzialalnosci_2_1_1

Działania informacyjno-promocyjne – 2.2.1.

1) Lista zgodnych z LSR_dzialania_informacyjno_promocyjne_2_2_1

2) LISTA RANKINGOWA_dzialania_informacyjno_promocyjne_2_2_1

3) uchwała lista rankinowa_dzialania_informacyjno_promocyjne_2_2_1

Zintegrowane pakiety turystyczne – 2.2.2.

1) Lista zgodnych z LSR_zintegrowane_pakiety_turystyczne_2_2_2

2)LISTA RANKINGOWA_zintegrowane_pakiety_turystyczne_2_2_2

3) uchwała lista rankinowa_zintegrowane_pakiety_turystyczne_2_2_2

Ekspozycje, muzea, izby pamięci – 2.3.1.

1) Lista zgodnych z LSR_ekspozycje_muzea_izby_pamieci_2_3_1

2) LISTA RANKINGOWA_ekspozycje_muzea_izby_pamieci_2_3_1

3) uchwała lista rankinowa_ekspozycje_muzea_izby_pamieci_2_3_1

Działania animacyjne – 3.1.1. 

1) Lista zgodnych z LSR_dzialania_animacyjne_3_1_1

2) LISTA RANKINGOWA_dzialania_animacyjne_3_1_1

3) uchwała lista rankingowa_dzialania_animacyjne_3_1_1

PROTOKOŁY:

1) Protokół z posiedzenia Rady z 26.05.2021

2) Protokół z posiedzenia Rady z 25.05.2021

3) Protokół z posiedzenia Rady z 24.05.2021

4) Protokół z posiedzenia Rady z 19.05.2021

5) Protokół z posiedzenia Rady z 05.05.2021

6) Protokół z posiedzenia Rady z 02.06.2021

7) Protokół z posiedzenia Rady z 09.06.2021