OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
nr 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023.

I.                   Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

II.                Formy wsparcia:
Refundacja kosztów – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja  – w przypadku organizacji pozarządowych

III.             Wysokość limitu środków:
2.2.1 Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych i zwiększenie dochodów z turystyki – 210 400,35 zł,  w tym:

  • Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach programu grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków w ramach konkursu
  • Minimalna wartość projektu: 5 000,00 zł
  •  Maksymalna wartość projektu: 50 000.00 
  • Intensywność wsparcia:
    • 63.63 kosztów kwalifikowalnych – dla jednostek sektora finansów publicznych;
    • do 100% kosztów kwalifikowalnych – dla organizacji pozarządowych

IV.             Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 w terminie od 12 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r., przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 26 czerwca 2017r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V.                Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku wraz innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020.
3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023
4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru Grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

VI.             Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 -2023 / LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 36 punktów).

VII.          Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
Formularz wniosku o powierzeniu grantu wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.

VIII.       Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

  • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 oraz kryteria oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru dla Grantobiorców znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” www.mazurylgr.pl (zakładka LSR 2016 – 2023),
  • Formularze: wniosków o powierzeniu grantu, wniosków o rozliczenie grantu/sprawozdania i formularze umowy o powierzeniu grantu znajdują się na stronie internetowej www.mazurlgr.pl oraz w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo.

IX.             Informacje dodatkowe
Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41 e-mail:biuro@mazurylgr.pl.

Załączniki:

Ogłoszenie nr 2 _2017

Załacznik nr 1 do wytycznych

Formularz wniosku o powierzenie grantu

Oświadczenie dotyczące loklanych kryteriów wyboru

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT

Oświadczenie podmiotu o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Oświadczenie dotyczące zgody na nieruchomości

Wniosek o rozliczenie grantu

Karta wkładu niepieniężnego

Lista obecności granty

Lista osób nagrodzonych

Umowa Granty

Procedura grantowa

28 lutego 2018 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy nr 00354-6935-UM1420016/17 w zakresie promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych pn. ,,Działania informacyjno – promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”. Celem operacji jest promocja i rozwój oferty turystycznej obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” poprzez realizację w 2018 roku siedmiu zadań przez podmioty sektora publicznego i społecznego na obszarze działania LGR”. Projekt realizowany będzie w okresie luty – październik 2018r. Budżet projektu wynosi: 210 398,00 zł.

W ramach projektu podpisano 7 umów z następującymi Grantobiorcami na realizację poszczególnych zadań:

1.       Związek Stowarzyszeń LGD9 – projekt pn. Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych obszaru działania LGD9.

2.       Stowarzyszenie ,,Wiedza – Rozwój – Praca” – projekt pn.  ,,Srokowo – tu żyję, pracuję, wypoczywam, czyli kompleksowy program promocji Gminy Srokowo”.

3.       Gmina Budry – projekt pn. Opracowanie i wydanie materiałów na rzecz rozwijania oferty turystycznej Gminy Budry.

4.       Stowarzyszenie Perła – Promocja – Edukacja – Rozwój  – projekt pn. Mobilna pracownia komputerowa innowacyjną metodą promocji obszaru działania Stowarzyszenia LGR WJM.

5.       Gmina Kruklanki – projekt pn. Wykonanie informatora turystyczno – gospodarczego Gminy Kruklanki jako członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”.

6.       Gmina Kruklanki – projekt pn. Promocja Gminy Kruklanki jako członka Stowarzyszenia Lokalna grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”.

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie – projekt pn. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych na rzecz społeczności lokalnej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Spytkowie.

Załączniki:

Podpisane umowy w ramach naboru nr 2_2017