OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
nr 2/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I.                   Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
1)    Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych;
2)    Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
3)    Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
4)    Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

II.                Formy wsparcia:
Refundacja kosztów/premia

III.             Wysokość limitu środków:
Infrastruktura publiczna, turystyczna i społeczna 244 153,00 zł, w tym:
1.      Rozbudowa liniowej infrastruktury komunikacyjnej, łączącej atrakcje turystycznej obszaru WJM – liczba rozbudowanej infrastruktury liniowej związanej ze wzrostem atrakcyjności turystycznej(1.1.1)– 132 903,00 zł

 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 84 566,00 zł. (i stanowi do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 132 903,00 zł.( w tym wkład EFFROW 84 566,00 zł oraz 48 337,00 zł. stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych (sektor społeczny) wynosi do 132 903,00 zł.

2.      Rozbudowa, modernizacja lub budowa obiektów w centrach miejscowości(1.1.3) – 111 250,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 70 788,00 zł. (i stanowi do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 111 250,00 zł. ( w tym wkład EFFROW 70 788,00 zł oraz 40 462,00 zł. stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych (sektor społeczny) wynosi do 111 250,00 zł.

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości –  770 438,00 zł. w tym:
1.      Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozpoczęcie działalności gospodarczej  (2.1.1)  – 150 000,00 zł w tym:

 • Wysokość premii wynosi: 50 000,00 zł. na jednego Beneficjenta.

2.      Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację (2.1.3) – 300 000,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 150 000,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.
 • Konieczność utworzenia m.in. 1 miejsca pracy w ramach realizacji 1 projektu.

3.      Prowadzenie działań edukacyjnych i doradczych na rzecz poprawy konkurencyjności lokalnej gospodarki (2.1.5) – 120 000,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 76 356,00 zł. (i stanowi do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 120 000,00 zł. ( w tym wkład EFFROW 76 356,00 zł oraz 43 644,00 zł. stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych (sektor społeczny)  wynosi do 120 000,00 zł.
 • W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca zakłada realizację min. 3 działań edukacyjnych.

4. Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową (2.3.3) – 200 438,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 127 538,00 zł. (i stanowi do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 200 438,00 zł. ( w tym wkład EFFROW 127 538,00 zł oraz 72 900,00 zł. stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych (sektor społeczny) wynosi do 200 438,00 zł.

Poprawa aktywności społecznej300 000,00 zł. w tym:

1.      Wsparcie działań i inwestycji na rzecz poprawy dostępu do informacji (3.2.2) – 300 000,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 190 890,00 zł. (i stanowi do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 300 000,00 zł. ( w tym wkład EFFROW 190 890,00 zł oraz 109 110,00 zł. stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych (sektor społeczny) wynosi do 300 000,00 zł.
 • W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca zakłada realizację min. 11 działań.

IV.             Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 w terminie od  23 kwietnia 2018 r. do 10 maja 2018 r., przy czym w ostatnim dniu naboru tj. 10 maja 2018r., wnioski będą przyjmowane od godz. 8.30 do godz. 12.00.  Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V.                Warunki udzielenia wsparcia:
1.      Złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2.      Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 -2020.
3.      Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023.
4.      Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5.      Wysokość wsparcia:
a.       do 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
b.      do 70% dla podmiotów z sektora gospodarczego;
c.       do 100% dla  podmiotów z sektora społecznego.

VI.             Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej  www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 -2023/ LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania  wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów)

VII.          Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
 • Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.
 • Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej (o ile dotyczy).

VIII.       Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

IX.             Informacje dodatkowe
Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11 – 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41 e-mail:fundusze@mazurylgr.pl lub w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 29 51, e mail:promocja@mazurylgr.pl .Konsultacje w ramach naboru udzielane będą do 4 maja 2018r.

Załączniki:

Ogłoszenie o Naborze nr 2/2018

Załącznik nr 1 do wytycznych

Oświadczenie doyczące loklanych kryteriów wyboru

Oświadczenie grupa defaroryowana

Załączniki: