OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
nr 2/2023

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 20142020.
I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
Realizacja celów:

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz
morskiego dziedzictwa kulturowego.

II. Formy wsparcia:
Refundacja kosztów z możliwością zaliczkowania.

III. Wysokość limitu środków:

Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy 141 974,00 zł, w tym:

1. Prowadzenie działań informacyjno promocyjnych na rzecz rozwijania oferty
turystycznej (P. 2.2.1) 141 974 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 9 działań informacyjno promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej.

Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora społecznego.

IV. Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11 600 Węgorzewo, Ogonki, ul. Letniskowa 13, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00 w terminie od 17 do 31 maja 2023r., przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 31 maja 2023r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V. Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014 2020.

3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 2023

4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

5. Spełnienie następujących warunków:

a. Promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet

b. Niedyskryminacja

c. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

d. Zrównoważony rozwój

e. Zapewnienie, że operacja nie została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowanie przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

VI. Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej
www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 2023 / LSR 2016 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów).

VII. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia
wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).

Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej (o ile dotyczy).

Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.

Oświadczenia dot. spełniania warunków określonych w punkcie V. Warunki udzielenia
wsparcia, podpunkcie 5 niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków (brak skutkuje
negatywną weryfikacją wstępną).

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 2023 oraz kryteria wyboru operacji
znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie
Jeziora Mazurskie”
www.mazurylgr.pl (zakładka LSR 2016 2023),

Formularze: wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność i formularze umowy o udzieleniu wsparcia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie42realizacjalokalnychstrategiirozwojukierowanychprzezspolecznosczwylaczeniem
projektowgrantowych
oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki, ul. Letniskowa 13; 11 600 Węgorzewo.


IX. Informacje dodatkowe

Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11 600 Węgorzewo, tel. 728 821 575, email:
biuro@mazurylgr.pl. Konsultacje w ramach naboru udzielane będą do
30 maja 2023r.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Ogłoszenie nr 2 2023 PO RYBY
  2. Załącznik nr 1 do Wytycznych
  3. Oświadczenie dotyczące lokalnych kryteriów wyboru
  4. Oświadczenie grupa defaworyzowana 
  5. Oświadczenie o niezrealizowaniu
  6. Oświadczenia różne do PORiM
  7. Kryteria wyboru operacji PORiM