OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
nr 3/2023

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez:
 Podejmowanie działalności gospodarczej;
 Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

II. Formy wsparcia:
Refundacja kosztów z możliwością zaliczkowania lub wyprzedzającego finansowania.

III. Wysokość limitu środków:
Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy – 115 481,07 EUR (461 924,28 zł po indykatywnym kursie 4 zł), w tym:
1. Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozpoczęcie działalności gospodarczej (2.1.1) 78 689,96 EUR (314 759,84 zł) w tym:
 Wysokość premii wynosi: 50 000,00 zł na jednego Wnioskodawcę.
 Wypłata premii następuje w dwóch transzach: 40 000,00 zł po rejestracji firmy i złożeniu wniosku o I płatność, 10 000,00 zł po realizacji operacji i złożeniu wniosku o II płatność.
 Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia 1 miejsca pracy (możliwe samozatrudnienie).

2. Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój działalności gospodarczej (2.1.1) 36 791,11 EUR (147 164,44 zł)
 Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 147 164,00 zł.
 Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.
 Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.
 Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia 1 miejsca pracy.

IV. Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Ogonki, ul. Letniskowa 13, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00 w terminie od 28 sierpnia 2023r. do 12 września 2023r., przy czym ostateczny termin składania wniosków
w ramach konkursu upływa 12 września 2023r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V. Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014- 2020.
3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023.
4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5. Wysokość wsparcia do 70 % dla podmiotów z sektora gospodarczego.

VI. Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 – 2023 / LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów).

VII. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.
Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej (o ile dotyczy).

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” www.mazurylgr.pl (zakładka LSR 2016 – 2023),
 Formularze: wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność i formularze umowy o udzieleniu wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanieoperacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przezspolecznosc3 oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki, ul. Letniskowa 13; 11- 600 Węgorzewo.

IX. Informacje dodatkowe
Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11- 600 Węgorzewo, tel. 728 821 575, e-mail: biuro@mazurylgr.pl. Konsultacje w ramach naboru udzielane będą
do 11 września 2023r.

Do pobrania:

1) Ogłoszenie nr 1 2023 PROW

2) Załącznik nr 1 do wytycznych PROW 2023

Dokumenty dotyczące podejmowania działalności gospodarczej:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  3. Biznesplan
  4. Instrukcja wypełniania biznesplanu
  5. Tabele finansowe

Dokumenty dotyczące rozwoju działalności gospodarczej: 

  1. Wniosek o przyznanie pomocy
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  3. Biznesplan
  4. Instrukcja wypełniania biznesplanu
  5. Tabele finansowe