OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
Nr 4/2019
(nr konkursu grantowego 2/2019/G)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

II. Formy wsparcia:

Refundacja kosztów – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja – w przypadku organizacji pozarządowych

III. Wysokość limitu środków:

Wsparcie działań i inwestycji na rzecz poprawy dostępu do informacji (3.2.2) – 122 751,00 zł.

 • Minimalna wartość dofinansowania projektu: 5 000,00 zł
 • Maksymalna wartość projektu i dofinansowania: 50 000,00 zł

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach programu grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków.

Intensywność wsparcia:

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – dla jednostek sektora finansów publicznych;
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych – dla organizacji pozarządowych

 IV. Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 w terminie od 25 listopada 2019 r. do 13 grudnia 2019 r., przy czym w ostatnim dniu naboru tj. 13 grudnia 2019r. wnioski będą przyjmowane od godz. 8.00 do godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V. Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku wraz innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020.
3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023
4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru Grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5. Termin realizacji grantu do 31 grudnia 2020r.

VI. Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 -2023/ LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 36 punktów).

VII. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

 • Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
 • Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 oraz kryteria oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru dla Grantobiorców znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” mazurylgr.pl (zakładka LSR 2016 – 2023),
 • Formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu/sprawozdanie i formularz umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej mazurylgr.pl oraz w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, a także w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Wilkasy.

IX. Informacje dodatkowe
Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41 e-mail: biuro@mazurylgr.pl, a także w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Wilkasy, tel. 87 428 29 51 e – mail: promocja@mazurylgr.pl.

Konsultacje w ramach naboru udzielane są do 11 grudnia 2019r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019
 2. Załącznik nr 1 do wytycznych

29 grudnia 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” podpisał umowę  o przyznaniu pomocy o numerze 00751-6935-UM1420057/20 na realizację operacji pn. ,,Działania na rzecz poprawy dostępu do informacji na obszarze LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”. Celem operacji jest wsparcie działań i inwestycji na rzecz poprawy dostępu do informacji poprzez realizację 2 zadań przez podmioty sektora społecznego na obszarze działania LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Wartość projektu: 58 068,00 zł
Kwota dofinansowania: 58 068,00 zł

W ramach umowy dofinansowanie pozyskały 2 podmioty:

 1. Mazurska Fundacja Edukacyjna ,,Bonus Pastor”,,Węgorzewski hotspot.
 2. Stowarzyszenie Perła – Promocja – Edukacja – Rozwój –  ,,Nowoczesne Perełki”.

Informacja – Grant nr 4