OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
nr 5/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:

 1. Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR;
 2. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 3. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 II. Formy wsparcia:

Refundacja kosztów.

III. Wysokość limitu środków:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości561 989,00 zł, w tym:

 1. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację (2.1.3)  – 150 000,00 zł:
 • Maksymalna kwota pomocy wynosi do 150 000,00 zł.;
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych;
 • Konieczność utworzenia 1 miejsca pracy;
 • Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.
 1. Prowadzenie działań edukacyjnych i doradczych na rzecz dostępu konkurencyjności lokalnej gospodarki (2.1.5) – 200 000,00 zł:
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 127 260,00 zł. (i stanowi do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 200 000,00 zł. ( w tym wkład EFFROW 127 260,00 zł oraz 72 740,00 zł. stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych (sektor społeczny) wynosi do 200 000,00 zł.
 • W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca zakłada realizację min. 5 działań edukacyjnych.
 • Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.
 1. Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia (2.2.2) – 211 989,00 zł:
 • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 105 994,00 zł.;
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych;
 • Konieczność utworzenia 1 miejsca pracy;
 • Konieczność utworzenia minimum 2 pakietów turystycznych;
 • Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.

 IV. Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 w terminie od 25 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019r., przy czym w ostatnim dniu naboru tj. 20 grudnia 2019r., wnioski będą przyjmowane od godz. 8.00 do godz. 12.00.  Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 -2020.
 3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023.
 4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 5. Wysokość wsparcia:
 6. do 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 7. do 70% dla podmiotów z sektora gospodarczego;
 8. do 100% dla podmiotów z sektora społecznego.

 VI. Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej  www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 -2023/ LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania  wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów).

VII. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
 • Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.
 • Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej (o ile dotyczy).

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

IX. Informacje dodatkowe
Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11 – 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41 e-mail: fundusze@mazurylgr.pl lub w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 29 51, e mail: promocja@mazurylgr.pl .
Konsultacje w ramach naboru udzielane będą do 18 grudnia 2019r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze nr 5/2019
 2. Załącznik nr 1 do wytycznych 
 3. Oświadczenie dotyczące lokalnych kryteriach wybororu
 4. Oświadczenie grupa defaworyzowana