OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA nr 2/2019

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020.

I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:

Realizacja celów:
Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.
Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
w tym na operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

II. Formy wsparcia:
Refundacja kosztów z możliwością zaliczkowania.

III. Wysokość limitu środków:

Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych –  3 085 432,00 zł., w tym:

 1. Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej (1.1.2) –
  1 136 986,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r.
  w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Maksymalna kwota pomocy na jednego Wnioskodawcę wynosi do 120 000,00 zł.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub społecznego.
 1. Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości (1.1.3) –
  800 000,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r.
  w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Maksymalna kwota pomocy na jednego Wnioskodawcę wynosi do 160 000,00 zł.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub społecznego.
 1. Stworzenie i wdrożenie ujednoliconego systemu znakowania obiektów i tras turystycznych (1.1.4) – 80 200,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub społecznego.
 • W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca zakłada realizację systemu znakowania obiektów i tras turystycznych, który zostanie wykorzystany do oznakowania min. 16 obiektów.
 1. Realizacja przedsięwzięć związanych z energetyką prosumencką (1.2.1) – 40 000,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub społecznego.
 • W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca zakłada realizację 2 działań związanych z energetyką prosumencką.
 1. Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego (1.2.2) – 1 028 246,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów sektora publicznego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Maksymalny poziom dofinansowania podmiotów sektora gospodarczego wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Maksymalna kwota pomocy na jednego Wnioskodawcę wynosi do 200 000,000 zł.
 • Podmioty sektora publicznego zobowiązane są do utrzymania co najmniej 1 miejsca pracy, a podmioty sektora gospodarczego do utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub gospodarczego.

 

Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy 1 677 999,00 zł.,     w tym:

 1. Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój działalności gospodarczej (2.1.1) 618 627,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy.
 • Maksymalna kwota pomocy na jednego Wnioskodawcę wynosi do 150 000,00 zł.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora gospodarczego.
 1. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej (2.2.1) – 74 800,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub społecznego.
 1. Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia (2.2.2) – 457 854,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Maksymalna kwota pomocy na jednego Wnioskodawcę do 150 000,00 zł.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy.
 • Wnioskodawca zakłada realizację min. 3 pakietów turystycznych.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora gospodarczego.
 1. Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem i rozwojem lokalnych kolekcji, ekspozycji, muzeów, izb pamięci, tradycji itp. (2.3.1) – 350 718,00 .
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Maksymalna kwota pomocy na jednego Wnioskodawcę wynosi do 175 359,00 zł.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub społecznego
 1. Wsparcie działań związanych z popularyzowaniem dobrych praktyk związanych
  z wykorzystaniem zasobów naturalnych
  (2.3.2) – 176 000,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawca zakłada realizację min. 4 działań związanych z popularyzowaniem dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub społecznego

Zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu  17 076,00 zł., w tym:

 1. Wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do grup defaworyzowanych (3.1.1) – 17 076,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego lub społecznego.

 IV. Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00 w terminie od 09 września 2019r. do 03 października 2019r., przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 03 października 2019r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.
 3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023
 4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 5. Spełnienie następujących warunków:

a) promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet
b) Niedyskryminacja
c) Dostępność dla osób niepełnosprawnych
d) Zrównoważony rozwój
e) Zapewnienie, że operacja nie została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowanie przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

VI. Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 – 2023 / LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów).

VII. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej (o ile dotyczy).
Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.
Oświadczenia dot. spełniania warunków określonych w punkcie V. Warunki udzielenia wsparcia, podpunkcie 5 niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków (brak skutkuje negatywną weryfikacją wstępną).

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” mazurylgr.pl (zakładka LSR 2016 – 2023),
 • Formularze: wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność i formularze umowy o udzieleniu wsparcia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej mgm.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo oraz w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko.

IX. Informacje dodatkowe
Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41, e-mail: biuro@mazurylgr.pl, lub w Centrum, Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko,  tel. 87 428 29 51, e mail: promocja@mazurylgr.pl  Konsultacje w ramach naboru udzielane będą do 30 września 2019r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2 2019 RYBY
 2. Załącznik nr 1_do Wytycznych 
 3. Oświadczenie-doyczące-lokalnych-kryteriów-wyboru
 4. Oświadczenie-grupa-defaroryowana
 5. Oświadczenie-o-niezrealizowaniu
 6. Oświadzcenia-różne-do-PORiM

Punktowa infrastruktura rekreacyjno turystyczna:

LISTA RANKINGOWA  – punktowa infrastruktura rekreacyjno turystyczna 1 1 2

uchwała lista rankinowa_punktowa_infrastruktura_rekreacyjno_turyst_1_1_2

Obiekty w centrach miejscowości:

lista rankingowa_obiekty_w_centrach_miejsowosci_1_1_3

uchwała lista rankingowa_obiekty_w_centrach_miejscowosci_1_1_3

System znakowania obiektów i tras turystycznych:

LISTA RANKINGOWA_system_znakowania_obiektow_i_tras_turystycznych_1_1_4

uchwała lista rankinowa_system_znakowania_obiektow_i_tras_turystycznych_1_1_4

Energetyka prosumencka:

LISTA RANKINGOWA_energetyka_prosumencka_1_2_1

uchwała lista rankinowa_energetyka_prosumencka_1_2_1

Termomodernizacja:

LISTA RANKINGOWA_termomodernizacja_1_2_2

uchwała lista rankinowa_termomodernizacja_1_2_2 uchwała lista rankinowa_termomodernizacja_1_2_2

Rozwój działalności:

LISTA RANKINGOWA_rozwoj_dzialalnosci_2_1_1

uchwała_rozwoj_dzialalnosci_2_1_1

Działania informacyjno-promocyjne:

LISTA RANKINGOWA_dzialania_informacyjno_promocyjne_2_2_1

uchwała lista rankinowa_dzialania_informacyjno_promocyjne_2_2_1

Zintegrowane pakiety turystyczne:

LISTA RANKINGOWA_zintegrowane_pakiety_turystyczne_2_2_2

uchwała lista rankinowa_zintegrowane_pakiety_turystyczne_2_2_2

Ekspozycje, muzea, izby pamięci:

LISTA RANKINGOWA_ekspozycje_muzea_izby_pamieci_2_3_1

uchwała lista rankinowa_ekspozycje_muzea_izby_pamieci_2_3_1

Popularyzacja dobrych praktyk:

LISTA RANKINGOWA_popularyzacja_dobrych_praktyk_2_3_2

uchwała lista rankinowa_popularyzacja_dobrych_praktyk_2_3_2

Działania animacyjne grupy defaworyzowane:

LISTA RANKINGOWA_dzialania_animacyjne_grupy_defaworyzowane_3_1_1

uchwała lista rankinowa – działania animacyjne_grupy_defaworyzowane_3_1_1

PROTOKOŁY:

Protokół 22.10.2019

Protokół 06.11.2019

Protokół 12.11.2019

Protokół 14.11.2019

Protokół 21.11.2019