Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  ogłosiło informację o naborze na 2023 r. w ramach  Programu integracji Edukacja Mieszkalnictwo Innowacyjne projekty.
Celem Programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Program kładzie szczególny nacisk na szeroko rozumianą edukację, a czynnikiem wspomagającym jest poprawa warunków mieszkaniowych rodzin znajdujących się w najtrudniejszych warunkach lokalowych. Nową (w porównaniu do poprzednich edycji Programu) dziedziną wsparcia są Innowacyjne projekty integracyjne, obejmujące zadania wykraczające poza dziedzinę edukacji i mieszkalnictwa, a służące osiągnięciu celu Programu.
O dofinansowanie zadań w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury etc.), organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, uczelnie, samorządy gospodarcze, instytucje: kształcenia, badawcze, rynku pracy, zajmujące się poszukiwaniem i upamiętnieniem ofiar totalitaryzmów i inne podmioty działające na rzecz integracji społecznej. Program integracji jest finansowany z rezerwy celowej Pomoc dla społeczności romskiej oraz z części 30 budżetu Państwa.
Wnioski można składać do 15.11.2022 do urzędów wojewódzkich.
Więcej informacji -> kliknij tutaj.