PROTOKÓŁ

Walnego Zebrania Członków

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

22 stycznia 2010r., Sala Konferencyjna, Urząd Miejski w Węgorzewie

Walne Zebranie rozpoczęło się o godz. 12.00.

W pierwszym Walnym Zebraniu Członków uczestniczyli członkowie – założyciele, nowi członkowie Lokalnej Grupy Rybackiej, przedstawiciele i władze gmin  (zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

1. Powitanie uczestników Walnego Zebrania Członków

Zebranych powitał Pan Andrzej Kolasa, Pan Krzysztof Piwowarczyk – Burmistrz Węgorzewa oraz Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9.

Pan Andrzej Kolasa przedstawił sprawozdanie z przebiegu działań realizowanych przez Lokalną Grupę Rybacką od momentu zawiązania stowarzyszenia tj. od 22 października 2009 r. przez 23 członków – założycieli. Powiedział, że powołany wówczas Komitet Założycielski przeprowadził rozmowy z potencjalnymi członkami stowarzyszenia (samorządami, osobami fizycznymi, przedsiębiorcami oraz innymi instytucjami) w sprawie przystąpienia do LGR oraz pracował nad organizacją pierwszego Walnego Zebrania Członków LGR. Dodał, iż dnia 2 grudnia 2009 r. Lokalna Grupa Rybacka uzyskała osobowość prawną stając się tym samym pełnoprawnym stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Poinformował również zebranych, że zgodnie ze złożonymi Deklaracjami w obecnej chwili do stowarzyszenia wyraziło wolę przystąpienia 13 członków sektora publicznego, 5 członków sektora społecznego oraz 18 członków sektora prywatnego. Następnie Pan Andrzej Kolasa poinformował zebranych, że praca nad LSROR została na tym etapie zakończona, a więcej informacja na temat strategii przedstawi w dalszej części zebrania Pan dr Zbigniew Brodziński.

Stwierdzenie kworum

W kolejnym punkcie o godz. 12. 20 Pan Andrzej Kolasa stwierdził iż na podstawie podpisów na liście obecności na 23 członków zwyczajnych obecnych na WZC jest 17 członków. Stwierdził że na podstawie Statutu Stowarzyszenia paragrafu 20 ust 14 WZC posiada pełną zdolność do podejmowania uchwała i decyzji.

2. Przedstawienie i przyjęcie programu WZC

Pan Andrzej Kolasa przedstawił członkom LGR program pierwszego Walnego Zebrania  (zał. nr 2) oraz zgłosił wniosek formalny w którym postulował przyjęcie do programu punktu obrad dotyczącego podjęcia Uchwały w sprawie zmiany zapisów w Statucie LGR. W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji poinformował, iż po przeprowadzonych rozmowach z władzami Giżycka podjęto decyzję, że Giżycko nie przystąpi do stowarzyszenia z racji zerowego wskaźnika rybackości. Dalsza współpraca Giżycka ze Stowarzyszeniem będzie tematem przyszłych rozmów władz Stowarzyszenia i Giżycka. Biorąc powyższe pod uwagę istnieje potrzeba dokonania zmian w zapisie Statutu Stowarzyszenia, usuwającego obszar Giżycka z obszaru określonego w Statucie obowiązywania LSROR.

Podczas głosowania nad przyjęciem Programu Walnego Zebrania Członków LGR z przedstawionymi zmianami:
17 osób było „za”
0 osób” „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza i Komisji skrutacyjnej\

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9 zaproponowała aby przewodniczącym Zebrania został Pan Andrzej Kolasa, a Pani Małgorzata Cwalina sekretarzem .

Podczas głosowania nad przyjęciem kandydatury Pana Andrzeja Kolasy na przewodniczącego WZC:
17 osób było „za”
0 osób” „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

Podczas głosowania nad przyjęciem kandydatury Pani Małgorzaty Cwaliny na sekretarza WZC:
17 osób było „za”
0 osób” „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

Pani Barbara Dawcewicz zaproponowała, aby w skład komisji skrutacyjnej weszli:

 1. Pan Mariusz Fatyga
 2. Pani Katarzyna Piskorz

Pan Andrzej Kolasa zaproponował ze swojej strony, osoby:

 1. Pana Andrzeja Antończaka
 2. Pani Wioletty Banasiewicz

Pan Andrzej Antończak zrezygnował z kandydowania do komisji skrutacyjnej. W związku
z powyższym w skład komisji podany pod głosowanie weszli:

 1. Pani Wioletta Banasiewicz – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
 2. Pan Mariusz Fatyga
 3. Pani Katarzyna Piskorz

Podczas głosowania nad przyjęciem w/w składu Komisji skrutacyjnej:
17 osób było „za”
0 osób” „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

Na wniosek Przewodniczącego WZC Komisja skrutacyjna będzie pełniła także rolę Komisji Uchwał.

Podczas głosowania nad przyjęciem w/w wniosku:
17 osób było „za”
0 osób” „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

4. Podjecie uchwały o przyjęciu nowych członków

Pan Andrzej Kolasa wymienił instytucje i osoby, które złożyły deklaracje przystąpienia
do Stowarzyszenia LGR. Poinformował równie, że instytucje bądź osoby fizyczne, które złożyły deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia po 6.01.2010 roku zostaną rozpatrzone zgodnie ze statutem po 22.01.2010 roku. O decyzji Zarządu w tej sprawie wszyscy zainteresowani zostaną stosownie powiadomieni.

Podczas głosowania nad podjęciem Uchwały o przyjęciu nowych członków (zał. 3):
17 osób było „za”
0 osób” „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

Po podjęciu Uchwały Przewodniczący ogłosił iż w obecnej chwili stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” liczy 57 członków.

Stwierdzenie kworum

W kolejnym punkcie o godz. 12. 50 Pan Andrzej Kolasa stwierdził iż na podstawie podpisów na liście obecności po przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia na 57członków zwyczajnych obecnych na WZC jest 33 członków. Stwierdził że na podstawie Statutu Stowarzyszenia paragrafu 20 ust 14 WZC posiada pełną zdolność do podejmowania uchwała i decyzji.

5. Podjęcie Uchwały o przyjęciu Regulaminy Obrad WZC

Przewodniczący WZC – Andrzej Kolasa poinformował, że Regulamin WZC od 1 stycznia 2010r. umieszczony jest na stronie Związku Stowarzyszeń LGD9, www.mazurylgd9.pl
w zakładce Lokalna Grupa Rybacka.

Pani Marzanna Supranowicz – Wójt Gminy Pozezdrze zwróciła uwagę, że w Regulaminie w § 13 ust.3 pkt 4 wystąpił błąd.
Po przedyskutowaniu tego tematu Przewodniczący WZC poinformował, że to jest tylko pomyłka w zapisie, a zapis tego punktu powinien brzmieć „Komitet w składzie od 10 do 14 osób”.
Pani Marzena Supranowicz wnioskowała o zmianę zapisu § 13 ust.3 pkt 4, nadać mu brzmienie „Komitet w składzie od 10 do 14 osób”.

Podczas głosowania nad podjęciem Uchwały o przyjęciu Regulaminu, wraz z wniesioną zmianą przez Panią Marzennę Supranowicz (zał. 4):
33 osoby było „za”
0 osób” „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

6. Przedstawienie zasad wyłaniania kandydatów oraz wyboru władz stowarzyszenia

Przewodniczący poinformował, że Komitet powinien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa, w tym w jego skład powinni wejść:

 • mieszkaniec każdej z gmin
 • co najmniej 3 przedstawicieli sektora publicznego
 • co najmniej 3 przedstawicieli sektora społecznego
 • co najmniej 3 przedstawicieli sektora prywatnego
 • 75% osoby zameldowanych na pobyt stały na terenie LSROR
 • 2 osoby poniżej 30 roku życia
 • 2 kobiety
 • co najmniej 1/3 osoby z certyfikatami potwierdzającymi wiedzę z zakresu PO Ryby

7. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

Pan Józef Karpiński – Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaproponował na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Kolasę. W uzasadnieniu stwierdził, że kandydat posiada duży zasób wiedzy na temat Programu Operacyjnego RYBY.

Pan Mariusz Fatyga – Dyrektor biura Związku Stowarzyszeń LGD9 przeczytał pismo od Pana Wiesława Pietrzaka – Przewodniczącego Rady Powiatu. W piśmie Przewodniczący Rady Powiatu poparł kandydaturę Pana Andrzeja Kolasy na stanowisko Prezesa Zarządu LGR prosząc jednocześnie członków stowarzyszenia o poparcie jego stanowiska.
Zebrani na WZC członkowie Stowarzyszenia nie zgłosili innych kandydatur.

Podczas głosowania nad podjęciem Uchwały o wyborze Prezesa Zarządu Stowarzyszenia (zał. 5):
32 osoby było „za”
1 osoba „wstrzymała się”
0 osób było „przeciw”

Pan Andrzej Kolasa podziękował za udzielane mu zaufanie i poparcie.

8. Wybór Zarządu Stowarzyszenia

Przewodniczący WZC przedstawił propozycję Komitetu Założycielskiego składu Zarządu:

 1. Waldemar Thomas  – Powiat Giżycki
 2. Bogdan Maczuga    – Powiat Węgorzewski
 3. Marta Andrzejczyk  – Powiat Węgorzewski
 4. Dariusz Grygiencza – Powiat Giżycki

Po zgłoszeniu kandydatur do Zarządu poprosił o zaprezentowanie się tych osób.
Zebrani na WZC członkowie Stowarzyszenia nie zgłosili innych kandydatur do składu Zarządu.

Podczas głosowania nad podjęciem Uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia (zał. 6):
30 osób było „za”
3 osoby „wstrzymały się”
0 osób było „przeciw

9. Wybór Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący WZC przedstawił propozycję Komitetu Założycielskiego składu Komisji Rewizyjnej i poprosił te osoby o przedstawienie się:

 1. Władysław Gładkowski
 2. Bogusław Staruch
 3. Andrzej Antończak

Zebrani na WZC członkowie Stowarzyszenia nie zgłosili innych kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej.

Podczas głosowania nad podjęciem Uchwały o wyborze Komisji rewizyjnej (zał. 7):
30 osób było „za”
3 osoby „wstrzymały się”
0 osób było „przeciw

10. Wybór Komitetu

Przewodniczący WZC przedstawił propozycję Komitetu Założycielskiego składu Komitetu.

 1. Marzenna Supranowicz – Pozezdrze – PU
 2. Barbara Dawcewicz – Węgorzewo – S – CE
 3. Mieczysław Wełna – Gmina Giżycko – RUW – PR
 4. Jerzy Żyżyk – Giżycko – RUW – S
 5. Józef Karpiński – Ryn – PU – CE
 6. Stanisław Wąsiakowski – Miłki – PU – CE
 7. Marcin Własiuk – Wydminy – RUW – PR
 8. Małgorzata Cwalina – Srokowo – PU
 9. Anna Królik – Budry – PU
 10. Krzysztof Szydłowski – Kruklanki – PU – CE
 11. Paweł Zouner – Węgorzewo – RUW – S
 12. Konrad Wójcik – Giżycko  – RUW – PR
 13. Mirosław Szczepkowski – Pozezdrze – RUW- PU
 14. Adam Wojnowski – Węgorzewo – RUW- S – CE

Zebrani  na WZC członkowie Stowarzyszenia nie zgłosili innych kandydatur do składu Komitetu.

Podczas głosowania nad podjęciem Uchwały o wyborze Komitetu (zał. 8):
33 osoby były „za”
0 osób „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

11. Podjecie Uchwały o przyjęciu Regulaminu Działania Zarządu

Pan Andrzej Kolasa przedstawił treści zawarte w dokumencie który będzie regulował pracę Zarządu Stowarzyszenia.
Podczas głosowania nad podjęciem Uchwały o przyjęciu Regulaminu (zał. 9):
33 osoby były „za”
0 osób „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

12. Przedstawienie projektu LSROR

Pan Andrzej Kolasa poinformował zebranych, że pracami nad strategią zajmuje się Pan dr Zbigniew Brodziński i poprosił go o zabranie głosu. Ponadto poinformował, że projekt Strategii był konsultowany w grudniu i styczniu z gminami wchodzącymi w skład LGR oraz podmiotami i osobami sektora rybackiego jak i społecznego.

Pan dr Zbigniew Brodziński podziękował za możliwość zabrania głosu i powiedział,
że Strategia Lokalnej Grupy Rybackiej jest już przygotowana, ale jeżeli zmieni się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, zmienić będą się musiały zapisy Strategii. Poinformował również, że strategia zbudowana jest z 14 rozdziałów zgodnych z wytycznymi ministerialnymi, każda strona posiada nie więcej niż 1800 znaków. Poprosił członków stowarzyszenia i zebranych gości o zgłaszanie uwag i propozycji zapisów Strategii.
W dalszej części zebrani na WZC nie zgłosili uwag i propozycji dotyczących zapisów Strategii.

13. Podjecie Uchwały o przyjęciu LSROR

Podczas głosowania nad podjęciem Uchwały o przyjęciu LSROR (zał. 10):
33 osoby były „za”
0 osób „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

14. Podjecie Uchwały w sprawie zmiany Statutu

Pan Andrzej Kolasa przypomniał, że powodem zmiany Statutu jest usunięcie miasta Giżycka z obszaru obowiązywania LSROR. Powyższa decyzja była przedmiotem konsultacji z władzami Giżycka i uzyskała pełne zrozumienie władz samorządowych Giżycka

Dotychczasowa brzmienie § 1 ust 3 Statutu:
„realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) opracowanej przez LGR; dla obszaru: gminy miejskiej Giżycko, gmin miejsko – wiejskich Węgorzewo i Ryn, gmin wiejskich Giżycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy, Srokowo, Budry, Pozezdrze;”

Zmienia się na:

„realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) opracowanej przez LGR; dla obszaru: gmin miejsko – wiejskich Węgorzewo i Ryn, gmin wiejskich Giżycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy, Srokowo, Budry, Pozezdrze;”

Podczas głosowania nad podjęciem Uchwały w sprawie wprowadzenia zmiano Statutu Stowarzyszenia (zał. 11):
33 osoby były „za”
0 osób „wstrzymało się”
0 osób było „przeciw

Na zakończenie posiedzenia Pan Andrzej Kolasa podziękował Pani Barbarze Dawcewicz – Prezesowi oraz pracownikom biura Związku Stowarzyszeń LGD9 za pomoc i wsparcie przy tworzeniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej jak i LSROR.

Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9 ze swojej strony dodała, że mimo iż praca została zakończona to Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej – Pan Andrzej Kolasa może liczyć na dalszą pomoc i współpracę przy działaniach związanych z pracą nad stowarzyszeniem.

Następnie Pan Andrzej Lachowicz Zastępca Burmistrza Węgorzewa podziękował wszystkim zaangażowanym za prace nad powstaniem stowarzyszeniem LGR członkom Stowarzyszenia, Związkowi Stowarzyszeń LGD9, przedstawicielom władz samorządowych oraz Panu Zbigniewowi Brodzińskiemu.

Członkowie LGR ustalili, że następne posiedzenie WZC odbędzie się  22 lutego 2010r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn.

Posiedzenie Zebrania Założycielskiego zakończono o godz. 15.30

Na tym protokół zakończono

Protokół sporządziła:                      Zatwierdził:
Małgorzata Cwalina                        Andrzej Kolasa
Sekretarz Zebrania                         Przewodniczący Zebrania