UCHWAŁA

 KOMISJI  REWIZYJNEJ

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

Uchwała nr 1/KR/LGR/11 z dnia 19 stycznia 2011 roku

 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGR „WJM” 

Na podstawie §23 ust 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

§ 1

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w składzie:

– Władysław Gładkowski

– Bogusław Staruch

– Andrzej Antończak

w dniu 19.01.2011 roku dokonała analizy działalności Zarządu oraz gospodarki finansowej  w 2010 roku.

§ 2

 Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” przedłożył Komisji Rewizyjnej:

  1. sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok,
  2. dokumenty księgowe Stowarzyszenia LGR „WJM”,
  3. dokumenty Zarządu Stowarzyszenia LGR „WJM”.

 § 3

Po dokonaniu analizy i sprawdzeniu gospodarki finansowej Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGR „WJM” za 2010 rok.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 Władysław Gładkowski

     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej