UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Uchwała nr 1/WZC/2011 z dnia 3 lutego 2011r.

 W sprawie wysokości i terminu wnoszenia  składek człokowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Na podstawie § 20  ust.13, pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie ” uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwala się roczne składki członkowskie  dla członków zwyczajnych  Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie ”w wysokości i na zasadach przedstawionych  w załączniku nr 1 stanowiący integralną części powyższej uchwały .

§ 2

1.  Termin wpłacania  składek  ustala się do końca miesiąca  marca każdego roku .

2.  Rozłożenie płatności składki na raty lub odroczenie terminu płatności składki wymaga zgody Zarządu    LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący WZC…………………………………

Sekretarz WZC ………………………………………….