UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Uchwała nr 2/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „ Wielkie Jeziora Mazurskie”.

W związku z przedstawieniem przez Komitet Założycielski projektu Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” postanawia  się co następuje:

§ 1.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” na podstawie § 20 ust. 8 Statutu – uchwala Regulamin Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w brzmieniu przedstawionym na dzisiejszym Walnym Zebraniu, który stanowi integralną część podjętej uchwały.

§ 2.

Za przyjęciem  Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” spośród obecnych na Sali 33 uprawnionych do głosowania członków, głosowało  33 osoby, głosowało przeciw  – 0 osób, wstrzymało się od głosu – 0 członków Stowarzyszenia.
W związku z powyższym stwierdza się, że w uchwalony został „Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Za Walne Zebranie Członków
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków – Andrzej Kolasa
Sekretarz – Małgorzata Cwalina