UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Uchwała nr 6/WZC/11 z dnia 3 lutego 2011r.
W sprawie udzielenia absolutorium  Zarządowi  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Na podstawie § 20 ust 13 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” uchwala się co następuje:

§ 1

WZC na podstawie złożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności w roku 2010 oraz wyników kontroli działania Zarządu przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną udziela Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” absolutorium za rok 2010.

§ 2

Za udzieleniem absolutorium głosowało –

Przeciw udzieleniu głosowało –

Wstrzymało się od głosów –

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Za Walne Zebranie Członków

Przewodniczący WZC ………………………

Sekretarz WZC………………………….