Uchwała

Walnego Zebrania Członków

 Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Uchwała nr 7/WZC/11 z dnia 03 lutego 2011r.
 W sprawie wyboru członka Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Na podstawie § 20 ust13 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  „Wielkie Jeziora Mazurskie” uchwala się co następuje:

§ 1

 Walne Zebranie Członków postanawia włączyć do składu Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” panią Barbarę  Dawcewicz.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 Za Walne Zebranie Członków

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

Sekretarz