UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Uchwała nr 8/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.
W sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

W związku z przedstawieniem przez Komitet Założycielski projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na podstawie § 20 ust 13 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia  postanawia się, co następuje:

§ 1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjmuje w przedstawionej postaci Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. LSROR stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Za przyjęciem uchwały spośród obecnych  33 osób na Walnym Zebraniu Członków głosowało -33, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0członków.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i zobowiązuje się Zarząd Stowarzyszenia do:

  1. Terminowego przygotowania i podejmowania działań w ramach realizacji operacji i zadań zapisanych w LSROR
  2. Ciągłego monitorowania realizacji zadań i operacji opisanych w LSROR
  3. Dokonywania okresowych przeglądów realizacji LSROR oraz bilansowania osiągniętych efektów.
  4. Przedstawiania WZC stosownych projektów zmian w zapisach LSROR koniecznych dla osiągnięcia zaplanowanych celów.
§ 4

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w LSROR  w zakresie dotyczącym  poprawiania błędów maszynowych i stylistycznych, jak i wynikajacych z uwag Instytucji Zarzadzającej – Ministerstwa Rolnictwa

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Za Walne Zebranie Członków
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków – Andrzej Kolasa
Sekretarz – Małgorzata Cwalina