Szanowni  Państwo,

Biuro wraz z Zarządem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dokonał analizy złożonych wniosków w  konkursie trwającym  od 15.05.2012r. do 15.06.2012r. w ramach środka 4.1.b: Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

W ocenie Biura i Zarządu, którą potwierdziły wyniki prac Komitetu Stowarzyszenia z dnia 26.06.2012 r. znaczna część wniosków została przygotowana na b. niskim poziomie, w efekcie nie pozwalającym na otrzymanie wymaganej do rekomendacji liczby punktów. Do najczęściej popełnianych przez Wnioskodawców błędów należy zaliczyć:

1.    Niezałączenie Biznes Planów lub Studiów Wykonalności w efekcie uniemożliwiające Komitetowi dokonanie oceny projektów według kryteriów wyboru i przyznanie stosownej liczby punktów za poszczególne kryteria.

2.     Biznes Plany i Studia Wykonalności zawierające niepełne informacje o planowanych inwestycjach, nie dające podstaw Komitetowi do oceny punktowej według kryteriów wyboru.

3.     Niezałączenie dokumentów jednoznacznie określających prawo Wnioskodawcy do ubiegania się o wsparcie zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 15.10. 2009 r. znowelizowanym 23.11.2011 r., wymienionych w paragrafie 4 ust. 2.

4.    Niejednoznaczne wskazywanie miejsca realizacji operacji, zgodnie z wymogiem Rozporządzenia MRiRW zawartym w paragrafie 2 ust. 1 lit b.

5.     Błędy w wyliczeniach wysokości dofinansowania.

Ze względu na popełnienie ww. błędów, znaczna część wniosków złożonych w ostatnim konkursie pomimo uznania przez Komitet za zgodne z LSROR nie uzyskała minimalnej liczby punktów pozwalającej na rekomendację przez LGR do dofinansowania.

Zarząd Stowarzyszenia apeluje do przyszłych Wnioskodawców o kontakt z Biurem LGR, jak i uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie przed każdym konkursem, gdzie Państwo możecie liczyć na pomoc i informacje niezbędne do poprawnego przygotowania wniosku.

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”