Szanowni  Państwo,

Biuro wraz z Zarządem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dokonało analizy złożonych wniosków w  konkursie trwającym od 15.05.2012r. do 15.06.2012r. w ramach środka 4.1.c: § 5. 1.

Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. W ocenie Biura i Zarządu, którą potwierdziły wyniki prac Komitetu Stowarzyszenia z dnia 28.06.2012 r. znaczna część wniosków została przygotowana na  niskim poziomie, w efekcie nie pozwalającym na przyznanie przez Komitet wymaganej do rekomendacji liczby punktów. Do najczęściej popełnianych przez Wnioskodawców błędów podobnie jak w przypadku działania 4.1.b należy zaliczyć:

1. Biznes Plany i Studia Wykonalności zawierające niepełne informacje o planowanych inwestycjach, nie dające podstaw Komitetowi do oceny punktowej według kryteriów wyboru.

2. Niezałączenie dokumentów jednoznacznie określających prawo Wnioskodawcy do dysponowania nieruchomościami na których planowana jest operacja – załącznik nr 4 Rozporządzenia MRiRW z dnia 15.10.2009 r. znowelizowane 23.11.2011 r.

3. Wnioskowanie o przyznanie pomocy na zakup wyposażenia obiektów, które jeszcze nie powstały lub zakończenie ich budowy jest przewidziane w bliżej nieokreślonej przyszłości.

4. Wnioskowanie o wsparcie operacji nie gwarantujących wypełnienie § 11 ust. 3 Rozporządzenia MRiRW z dnia 15.10.2009 r. znowelizowane 23.11.2011 r.

5. Wnioskowanie o wsparcie operacji nie gwarantujących jednoznaczne wypełnienie § 2 ust. 1 lit b Rozporządzenia MRiRW z dnia 15.10.2009 r. znowelizowane 23.11.2011 r.

6. Błędy w wyliczeniach wysokości dofinansowania.

Ze względu na popełnienie ww. błędów, znaczna część wniosków złożonych w ostatnim konkursie pomimo uznania przez Komitet za zgodne z LSROR nie uzyskała minimalnej liczby punktów pozwalającej na rekomendację przez LGR do dofinansowania.Zarząd Stowarzyszenia kolejny raz apeluje do przyszłych Wnioskodawców o kontakt z Biurem LGR, jak i uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie przed każdym konkursem, gdzie Państwo możecie liczyć na pomoc i informacje niezbędne do poprawnego przygotowania wniosku.

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”