PROGRAM

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

05 czerwca 2023 roku (poniedziałek); godz. 13.00

Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

1. Powitanie uczestników WZC.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór:
a) Przewodniczącego Zebrania
b) Sekretarza Zebrania
c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 07 grudnia 2022r. – Prezes.
5. Przedstawienie propozycji zmian w statucie – Prezes.
6. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie obrad WZC – Prezes.
7. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady – Prezes.
8. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 – Prezes.
9. Przedstawienie Planu Komunikacji – Prezes.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia zmian w Statucie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”;
b) przyjęcia zmian w Regulaminie obrad;
c) przyjęcia zmian w Regulaminie Rady;
d) przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029;
e) przyjęcia Planu Komunikacji.
11. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.