PROGRAM
Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
11 czerwca 2024 roku (wtorek); godz. 12.45
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

1. Powitanie uczestników WZC.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad – pobierz porządek obrad. 
3. Wybór:
a) Przewodniczącego Zebrania
b) Sekretarza Zebrania
c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 26.03.2024r. – pobierz protokół.
5. Informacja nt. przyjęcia nowego członka – pobierz informację.
6. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2023 rok – pobierz sprawozdanie merytoryczne. 
7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2023 rok – pobierz rachunek zysków i strat, pobierz aktywna, pobierz pasywa, pobierz informację dodatkową.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2023 rok oraz wniosku o udzielenie
absolutorium Zarządowi – pobierz sprawozdanie. 
9. Przedstawienie Planu Finansowego na 2024 rok – pobierz plan finansowy. 
10. Informacja nt. rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2023 rok – pobierz uchwałę. 
b) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2023 rok – pobierz uchwałę. 
c) rozliczenia wyniku finansowego za 2023 rok.
d) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2023 rok – pobierz uchwałę. 
e) udzielenia absolutorium Zarządowi – pobierz uchwałę. 
f) przyjęcia Planu Finansowego na 2024 rok – pobierz uchwałę. 
g) odwołania członka Komisji Rewizyjnej – pobierz uchwałę. 
12. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej – pobierz uchwałę. 
13. Omówienie spraw bieżących:
a) podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
b) rozpoczęcie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.
14. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”