PROGRAM

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
12 czerwca 2019 roku (środa); godz. 13.45
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

 1. Powitanie uczestników WZC
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór:
  a)Przewodniczącego Zebrania
  b)Sekretarza Zebrania
  c)Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 17 stycznia 2019r. – Prezes
 5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi uchwałą WZC nr 19/WZC/2015 z 29.12.2015r. – Prezes
 6. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2018 rok – Prezes.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2018 rok – Prezes.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2018 rok oraz wniosku o udzielnie absolutorium Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2018 rok.
  b)zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2018 rok.
  c)rozliczenia wyniku finansowego za 2018 rok.
  d)zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2018 rok.
  e)udzielenia absolutorium Zarządowi.
 10. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z konkursów przeprowadzonych w pierwszej połowie 2019r. w ramach PROW oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – Dyrektor biura.
 11. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”

1_Program WZC 12.06.2019

2_Protokół WZC LGR WJM 17 01 2019 do zatwierdzenia

3_uchwała Zarządu w sprawie zmiany LSR_z_załącznikami

4_Sprawozdanie merytoryczne za 2018 LGR

5_Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

6_Bilans Aktywa

6a_Bilans Pasywa

6b_Rachunek Zysków i Strat

6c_Informacja dodatkowa LGR

7_Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

8_Uchwała w sprawie rozliczenia wyniku finansowego

9_Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2018

10_Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

11_Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium