PROGRAM
Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
23 czerwca 2020 roku (wtorek); godz. 12.30
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

 1. Powitanie uczestników WZC
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór:
  a) Przewodniczącego Zebrania
  b) Sekretarza Zebrania
  c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 16 stycznia 2020r. – Prezes –>> pobierz Protokol WZC 16.01.2020
 5. Informacja nt. wykreślenia z rejestru członków – Prezes –>> pobierz informacja nt. wykreslenia członka
 6. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi uchwałą WZC nr 10/WZC/2020 z 16.01.2020r. – Prezes –>> pobierz Plan działania VI 2020 , Tabela 5.4 ZMIANA III 2020 , uchwała Zarządu do zmiany LSR , Załącznik nr 4 do LSR _budżet III 2020_
 7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2019 rok – Prezes –>> pobierz Bilans aktywa LGR 2019, Bilans pasywa LGR 2019 , Rachunek zysków i strat LGR 2019Informacja dodatkowa LGR za 2019
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2019 rok –>> pobierz Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  b) rozliczenia wyniku finansowego za 2019 rok –>> pobierz Uchwała w sprawie rozliczenia wyniku finansowego
 9. Omówienie spraw bieżących:
  a) harmonogram konkursów zaplanowanych na 2020 rok w ramach LSR na lata 2016-2023 – Dyrektor biura.
  b) realizacja projektów współpracy: „Questingowy projekt współpracy” w ramach PROW oraz międzynarodowy projekt ,,Fisheries and angling potential – creating conditions for local development process of FLAGs areas” w ramach PORiM – Specjalista ds. promocji i animacji.
  c) realizacja projektu „Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju organizacji” (dofinansowanego w ramach Programu FIO)Specjalista administracji i kadr.
 10. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad.