PROGRAM
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
24 września 2018 roku (poniedziałek) godz. 14.00
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

1. Powitanie uczestników WZC.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór:
a) Przewodniczącego Zebrania
b) Sekretarza Zebrania
c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 09 sierpnia 2018r.
5. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-202 – Prezes.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
7. Omówienie spraw bieżących.
8. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”

Załączniki:

Porządek obrad WZC – 24.09.2018

Protokół WZC z 09.08.2018 do zatwierdzenia

Uchwała WZC w sprawie zmiany LSR