Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

ZAPRASZA

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

do zgłaszania kandydatów
na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegółowe informacje:
https://bip.warmia.mazury.pl/1880/wybory-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego.html