LISTA OBLIGATORYJNYCH ZAŁĄCZNIKÓW JAKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI ZALECA ZŁOŻYĆ RAZEM Z WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE:

  • dokument potwierdzający nadanie numeru NIP i REGON,
  • oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
  • oświadczenie czy operacja będzie realizowana z zastosowaniem procedur zamówień publicznych,
  • oświadczenie czy operacja zapewni trwałość gospodarczą,
  • oświadczenie czy operacja przyczyni się do zapewnienia równości kobiet i mężczyzn,
  • oświadczenie czy operacja przyczyni się do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji.

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1.

Szczegółowy opis operacji

Uproszczony plan biznesowy operacji

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

WP Uzasadnienia Wzory dokumentów do oceny opereacji aktualne

Przykład wniosku odwoławczego