Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia  30.06.2021 r. znak: ZP-365-DDD-WL.071.2.2021.AO przekazała do stosowania zaktualizowany wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komplet dokumentów został udostępniony na  stronie internetowej:

https://prow.warmia.mazury.pl/zaktualizowany-formularz-wniosku-o-przyznanie-pomocy-4z-19-2-premie/

Ponadto przypominam, że wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html