Ruszyła rekrutacja do II edycji projektu
„Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) wraz z Gminą Węgorzewo (Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie) rozpoczyna rekrutację do projektu Klub Integracji Społecznej.
Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Węgorzewo, masz od 15 do 64 lat, nie pracujesz i chcesz wziąć udział w ciekawych zajęciach, szkoleniach i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, to ten projekt jest dla Ciebie!
Zapraszamy!

Osoby w wieku 15–64 lat zamieszkujących gminę Węgorzewo, w tym m.in.:

  • osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne;
  • osoby bierne zawodowo;
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ);
  • osoby korzystające z pomocy społecznej.

Oferujemy:
Minimum 6 miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w tym:

  • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone m.in. przez: psychologa, doradcę zawodowego, pracownika socjalnego, prawnika, terapeutę ds. uzależnień, trenera terapii rodzinnej, trenera ekonomii społecznej i przedsiębiorczości;
  • staże zawodowe – maks. 3 miesiące realizowane u przedsiębiorców;
  • kursy, szkolenia zawodowe;
  • zapewnienie opieki nad dzieckiem / osobą zależną w trakcie spotkań / zajęć / szkoleń – zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu.

Wsparcie jest dostosowywane do potrzeb i zasobów każdego Uczestnika.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i dostarczenia go do Biura KIS (siedziba Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4; 11-600 Węgorzewo) bądź Biura Projektu (siedziba Związku Stowarzyszeń LGD9, Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo).

UWAGA: zgłoszeń do udziału w II edycji projektu należy dokonywać do 3 września 2018 roku.

Dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie www.mazurylgd9.pl
(zakładka KIS -> dokumenty)

Załączniki:

II edycja KIS rekrutacja