Zapytanie ofertowe nr 4/2022 PO RYBY

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Samochód typu SUV o mocy min 100 KM z instalacją LPG
  1. Opis przedmiotu zamówienia
Wymogi techniczne samochodu typu SUV:
– samochód nowy
– silnik o pojemności min 999 cm3
– moc silnika min 100 KM
– manualna skrzynia biegów
– klimatyzacja minimum manualna
– hak holowniczy
– rodzaj paliwa: benzyna + LPG
– min 3 lata gwarancji

2.Termin realizacji zadania

Nie później niż do 15.12.2022 roku.

3. Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto (podana w PLN) 100%

4.Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

  1. Cena brutto oferty:

Znaczenie procentowe kryterium: 100 %
Max. ilość punktów: 100 pkt
Zasady punktacji: Liczymy iloraz: łącznej wartości brutto ceny najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100, zgodnie z poniższym wzorem:

An = Cmin / Cr x 100

Cmin – cena najniższej oferty
Cr- cena oferty rozpatrywanej
An – ilość punktów przyznana ofercie
Wybrana zostanie oferta z największą liczbą punktów.

5.Termin składania ofert:

Termin na złożenie oferty wynosi 8 dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) zawierającym oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Oferty niekompletne i nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Sposoby składania ofert:

1)     Osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo

2)     Pocztą, listem poleconym kurierem na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo (liczy się data stempla pocztowego).

3)     Mailowo na adres: promocja@mazurylgr.pl

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Odrzuceniu podlegają oferty:

1)     Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

2)     Które zostały złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

3)     Które zostały złożone przez oferenta nie spełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

4)     Które zostały złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć w: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”
Ogonki, ul. Letniskowa 13
11-600 Węgorzewo
e-mail: promocja@mazurylgr.pl

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
  • opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
  • wartość oferty netto/brutto.

DO POBRANIA:

  1. Zapytanie ofertowe samochód – pdf
  2. Zapytanie_ofertowe_samochod – word
  3. Zalacznik_nr_1_WZÓR OFERTY i owiadczenie
  4. Klauzula informacyjna do zapytania