Wszystkim beneficjentom środków w ramach PROW 2014-2020 przypominamy o ciążących na nich obowiązkach związanych z informowaniem opinii publicznej o pomocy otrzymanej z EFRROW.

Obowiązki beneficjenta wskazane zostały w załączniku III do rozporządzenia 808/2014.
W okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej do użytku profesjonalnego (jeżeli taka istnieje) oraz poprzez:
• plakat (o minimalnym formacje A3) lub tablicę informacyjną, gdy wysokość całkowitego wsparcia publicznego operacji przekracza 50 tys. euro,
• tymczasowy bilbord dużego formatu, gdy wysokość całkowitego wsparcia publicznego operacji dotyczącej działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, przekracza 500 tys. euro.

Do pobrania —->  Wzór znakowania PROW