Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych m.in. do stowarzyszeń, fundacji, które prowadzą działania wspierające rodzinne formy pieczy zastępczej.

W ramach konkursu dofinansowany zostanie najlepszy projekt na ogólnopolską kampanię społeczną, której celem jest zmiana postaw społecznych wobec rodziny zastępczej. Zmiana ta polegać będzie na wzroście świadomości społecznej odnośnie rodzicielstwa zastępczego, a także dostarczeniu wiedzy i zachęceniu Polaków do zaangażowania się w tworzenie rodzinnej pieczy zastępczej.

Budżet przewidziany na realizację konkursu wynosi 2 475 000 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Konkurs finansowany jest ze środków budżetu państwa. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Ofertę wraz z oświadczeniami należy złożyć w terminie od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia 5 maja 2023 r., godz. 23:59 za pośrednictwem formularza zamieszonego w systemie www.witkac.pl. Oferty złożone w inny sposób (np. doręczone pocztą bądź osobiście) nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji-> kliknij tutaj.