Polityka prywatności
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dba o ochronę danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w posiadane dane przez osoby trzecie. Nasze działania mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa posiadanych danych na poziomie odpowiednim do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” z siedzibą
w Ogonkach (Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo) wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000342523, REGON 28045484700000, NIP 8451957388, tel. 797 805 688, e-mail: biuro@mazurylgr.pl.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych; zawsze informuje
o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany; dba, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane jedynie przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Administrator, przetwarzając dane, zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom danych, czyli osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora. Jeśli jednak, mimo stosowanych środków bezpieczeństwa, dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych (np. utraty danych lub wycieku), a wynik oceny naruszenia wskazuje, że może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane są przetwarzane, to Administrator poinformuje o takim zdarzeniu te osoby fizyczne w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

Kontakt z Administratorem:

jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@mazurylgr.pl lub przez adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki,
ul. Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie
w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na Danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi analizę ryzyka oraz monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

II. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się Administratorem telefonicznie, w sprawach niezwiązanych
z zawartą umową, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy, która jest przedmiotem kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania jest w tej sytuacji prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na konieczności zajęcia się zgłoszoną sprawą związaną z prowadzoną przez niego działalnością statutową.

Korespondencja e-mailowa i tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora  korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej, która jest niezwiązana z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego
w związku z jego działalnością statutową. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

Profil na portalu Facebook

Administrator posiada publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook i
w związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające ten profil (m.in. komentarze, polubienia). Dane osobowe takich osób są przetwarzane: w celu umożliwienia im aktywności na profilach,  w celu efektywnego prowadzenia profilu, poprzez przedstawianie użytkownikom portalu informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na promowaniu swojej działalności.

Rekrutacja

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe są przetwarzane:

w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);

w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych
– podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata lub kandydatki oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;

w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są nie później niż po upływie dwóch lat
– o ile wcześniej zgoda nie została wycofana.

Wykonanie umowy

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez Administratora działań na żądanie Podmiotu danych, przed zawarciem umowy. Dane takie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe członków personelu kontrahentów współpracujących z Administratorem

W związku z zawieraniem umów, Administrator pozyskuje od kontrahentów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego
i efektywnego wykonywania umowy. Dane te mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.

Dane osobowe osób zapisujących się do newslettera

Dane osobowe będą przetwarzane celem wysyłki newslettera, na który zapisał się podmiot danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat istotnych wydarzeń, konkursów i zmian legislacyjnych. Zainteresowanie tymi informacjami zostało wyrażone poprzez zapisanie się na newsletter.

Projekty UE – dane osobowe przetwarzane w związku z zapewnieniem realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników projektów współfinansowanych z funduszy UE

podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawa z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Zadania publiczne – Zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników zadań w ramach działalności pożytku publicznego

podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawa z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 III. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dane osobowe będą przekazywane uprawnionym odbiorcom tj. podmiotom zaangażowanym w zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz budżetu państwa. Dane osobowe będą przekazywane uprawnionym odbiorcom tj. podmiotom zaangażowanym w zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników zadań w ramach działalności pożytku publicznego.

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy są one podstawą przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

V. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWAZRANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawa podmiotów danych

Osobom fizycznym, których dane przetwarzamy przysługują następujące prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację
  o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane,
  i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
 3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą,
  w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
 7. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 8. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 9. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją przysługujących praw:

 1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można złożyć w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki, Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo lub drogą mailową na adres: biuro@mazurylgr.pl;
 2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 3. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika
  (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co pozwoli przyspieszyć weryfikację autentyczności żądania.
 4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o powodach przedłużenia.
 5. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie.
  W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.
 6. Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych
  w nim danych.

VI. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Plik do pobrania:

Plityka Prywatnosci LGRWJM