Wtorek, 23 października 2018 | Imieniny: Seweryna, Romana

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_2v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     148
     Wczoraj:     131
     Ostatni tydzień:     279
     Ostatni miesiąc:     3579

     Wszystkie odwiedziny:     281312

Uchwała nr 3/WZC/2011 z dnia 3 lutego 2011r.

UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Stwowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

Uchwała nr 3/WZC/11 z dnia 3 lutego 2011r. 
W sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Obaszarów Rybackich 

Na podstawie § 20 ust 13 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia  postanawia się, co następuje: 

§ 1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala „ Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich”( LSROR ), która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i zobowiązuje się Zarząd Stowarzyszenia do:

 

  1. Terminowego przygotowania i podejmowania działań w ramach realizacji operacji i zadań zapisanych w LSROR
  2. Ciągłego monitorowania realizacji zadań i operacji opisanych w LSROR
  3. Dokonywania okresowych przeglądów realizacji LSROR oraz bilansowania osiągniętych efektów.
  4. Przedstawiania WZC stosownych projektów zmian w zapisach LSROR koniecznych dla osiągnięcia zaplanowanych celów. 

§ 3 

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w LSROR  w zakresie dotyczącym  poprawiania błędów maszynowych i stylistycznych, jak i wynikajacych z uwag Instytucji Zarzadzającej - Ministerstwa Rolnictwa.  

§ 4

 WZC zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do terminowego złożenia wniosku do konkursu o Wybór Stowarzyszenia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia 

Za Walne Zebranie Członków  

Przewodniczący WZC........................................  

Sekretarz WZC............................................      
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR