Zapraszamy na WZC - 06.06.2017 r., CEiPR Wilkasy

23 maja 2017

 

 

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się
06 czerwca 2017 r., o godz. 13.45 w Centrum Edukacji i Promocji w Wilkasach

 

 

Program Spotkania: 

 1. Powitanie uczestników WZC
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór:
  a)      Przewodniczącego Zebrania
  b)      Sekretarza Zebrania
  c)      Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 1. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 21 lutego 2017r.
 2. Przedstawienie informacji nt. przyjętych członków – Prezes.
 3. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi uchwałą WZC nr 19/WZC/2015 z 29.12.2015r. – Prezes Zarządu.
 4. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2016 rok – Prezes.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2016 rok oraz wniosku o udzielnie absolutorium Zarządowi.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)      przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
  b)      zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2016 rok.
  c)      zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2016 rok
  d)     rozliczenia wyniku finansowego za 2016 rok.
 1. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z pierwszego konkursu przeprowadzonego w 2017r. w ramach PROW oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – Dyrektor biura.
 2. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 3. Wolne wnioski
 4. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Załączniki:
Pobierz plik (program WZC 06.06.2017.doc)Program WZC - 06.06.2017 r. [01]
Pobierz plik (Protokol WZC 21.02.2017.pdf)Protokół WZC 21.02.2017[02]
Pobierz plik (bilans aktywa.pdf)Bilans aktywa[03]
Pobierz plik (bilans pasywa.pdf)Bilans pasywa[04]
Pobierz plik (informacja dodatkowa.pdf)informacja dodatkowa[05]
Pobierz plik (rachunek wynikow.pdf)Rachunek wyników[06]
Pobierz plik (Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowegobb.pdf)Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego [07]
Pobierz plik (informacja nt. przyjęcia lub wykreslenia członkówbb.pdf)Informacja nt. przyjęcia lub wykreślenia członków[08]
Pobierz plik (Uchwała w sprawie rozliczenia wyniku finansowego.pdf)Uchwała w sprawie rozliczenia wyniku finansowego[09]
Pobierz plik (Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.pdf)Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej [10]
Pobierz plik (uchwała Zarządu w sprawie zmiany LSR.pdf)Uchwała Zarządu w sprawie zmiany LSR[11]
Pobierz plik (zał 1 rodział VI.pdf)Zał.1 Rozdział VI[12]
Pobierz plik (Zał 2Plan działania.pdf)Zał 2 Plan Działania [13]
Pobierz plik (zał 3 wniosek na granty.pdf)Zał 3 Wniosek na granty[14]
Pobierz plik (zał. 4 wniosek o rozliczenie grantu.pdf)Zał. 4 Wniosek o rozliczenie grantu[15]
Pobierz plik (Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2016.pdf)Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r. [16]
Pobierz plik (Uchwała w sprawie dokonania zmian w LSR.pdf)Uchwała w sprawie dokonania zmian w LSR[17]