Miło dzielić się informacją, że Uchwałą nr 25/313/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2022 r. powołany został skład I kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a w jego szeregach dwoje mieszkańców obszaru działania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Dwudziestu sześciu członków Młodzieżowego Sejmiku, w wieku 13-21 lat, reprezentuje prawie wszystkie powiaty naszego województwa. Kadencja Młodzieżowego Sejmiku trwa 2 lata.

Zachęcamy do współpracy z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w szczególności do konsultacji planowanych i realizowanych  działań, projektów czy programów z wojewódzką reprezentacją młodzieży.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest organem kolegialnym o charakterze inicjatywnym, konsultacyjno-doradczym i wnioskodawczym, głównie dla organów samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Cele i zadania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego są wskazane w statucie ustanowionym Uchwałą Nr XXXIII/500/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz nadania mu statutu.

Funkcję organizacyjną biura Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełni Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ulicy Głowackiego 17 (tel. 89 512 58 81, e-mail:  op@warmia.mazury.pl).

Dokumenty oraz informacje na temat składu Sejmiku oraz podejmowanych przez niego działań, znajdują się pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/143/mlodziezowy-sejmik.html 

Zadania Młodzieżowego Sejmiku Województwa W-M

FOT. źródło: https://www.olsztyn24.com/news/38820-mlodziezowy-sejmik-wojewodztwa-zainaugurowal-dzialalnosc–6592748.html