OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
nr 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.

I.                   Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
Realizacja celu:
wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

II.                Formy wsparcia:
Refundacja kosztów.

III.             Wysokość limitu środków:
Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy – 2 000 000,00 zł, w tym:
1. Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru (2.1.1) – 600 000,00 zł w tym:
a) Podejmowanie działalności gospodarczej: 200 000,00 zł.

  • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 100 000 zł
  • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.

b) Rozwój działalności gospodarczej: 400 000,00 zł.

  • Maksymalna kwota pomocy na jednego Beneficjenta wynosi do 200 000,00 zł.
  • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia (2.2.2) – 1 250 000,00 zł.

  • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 150 000,00 zł.
  • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych

IV.             Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 w terminie od 12 czerwca 2017 r. do 03 lipca 2017 r., przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 03 lipca 2017r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V.                Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku wraz innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.
3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023
4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5. Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy

VI.             Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 -2023 / LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów).

VII.          Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej (o ile dotyczy).
Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.

VIII.       Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

  • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” www.mazurylgr.pl (zakładka LSR 2016 – 2023),
  • Formularze: wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność i formularze umowy o udzieleniu wsparcia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej www.mgm.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo.

IX.             Informacje dodatkowe
Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41 e-mail:biuro@mazurylgr.pl.

Załączniki:

Sprostowanie do naboru nr 3/2017

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017

Załącznik nr 1 do wytycznych

Oświadczenie doyczące loklanych kryteriów wyboru

Oświadczenie grupa defaroryowana

Załączniki:

Lista rankingowa i uchwała nr IX/13/17 zatwierdzająca – ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI

Lista rankingowa i uchwała nr IX/12/17 zatwierdzająca -PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Lista rankingowa i uchwała nr IX/11/17 zatwierdzająca – PAKIETY TURYSTYCZNE

Protokół z posiedzenia Rady z 25 lipca 2017 r.